Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/57/15 Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Nowinka:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 włącznie - 810,00 zł;

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1200,00 zł;

- powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1600,00 zł.

2) od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne i innym systemem zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1000,00

2000,00

13

14

1100,00

2300,00

14

15

1150,00

2500,00

15

1250,00

2600,00

Trzy osie

12

17

900,00

1700,00

17

19

1100,00

2200,00

19

21

1200,00

2500,00

21

23

1500,00

2700,00

23

25

1700,00

3000,00

25

1800,00

3050,00

Cztery osie i więcej

12

25

2500,00

2600,00

25

27

2600,00

2700,00

27

29

2700,00

3000,00

29

31

2800,00

3000,00

31

2900,00

3000,00

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

- od 3,5 tony i do 5,5 ton włącznie - 1300,00 zł;

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1650,00 zł;

- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1850,00 zł.

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne i innym systemem zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1000,00

1500,00

18

25

2150,00

2300,00

25

31

2200,00

2300,00

31

2300,00

2350,00

Trzy osie i więcej

12

40

2300,00

2390,00

40

2800,00

3000,00

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego) - 800,00 zł.

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne i innym systemem zawieszenia osi jezdnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

420,00

600,00

18

25

600,00

1000,00

25

700,00

1100,00

Dwie osie

12

28

500,00

600,00

28

33

1100,00

1200,00

33

36

1350,00

1600,00

36

38

1700,00

1800,00

38

1900,00

2000,00

Trzy osie i więcej

12

36

1200,00

1500,00

36

38

1350,00

1700,00

38

1650,00

2100,00

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1918,50 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 2425,51 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/118/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2013 r. poz. 116 i 1281). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Paszkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe