Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podniesienia kwot dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 15a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, poz. 693, poz. 1217, poz.1240, poz.1302) - Rada Miejska w Supraślu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXIX/350/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie podnieisienia kwot dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietniej, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 4359, z 2014 r. poz. 172).

§ 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych przyznane w wysokości określonej w uchylanej uchwale, przyznane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, będą wypłacane w dotychczasowej wysokości do dnia 31 pażdziernika 2015 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Monika Suszczyńska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe