Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/81/15 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015r. poz. 87, poz. 122), Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Michałowo, świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie i podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 36,00 zł za 1 m3;

§ 2. Do górnych stawek opłat określonych w § 1 doliczony został podatek VAT według stawek określonych w ustawie o podatku od towarów i usług .

§ 3. Górną stawkę opłaty wymienionej w § 1 pkt 1 stosuje się wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy lub nie udokumentują korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący jednostką organizacyjną gminy Michałowo lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015r. poz. 24).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe