Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/53/15 Rady Gminy Zawady

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zawady nr XII/116/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zawady

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 150) oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Zawady uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XII/116/12 Rady Gminy Zawady z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zawady w § 5 ust. 1 skreśla się w całości pkt 2, który otrzymuje brzmienie: "2) zamieszkują w pomieszczeniach, gdzie na jedną osobę uprawnioną przypada mniej niż 5 m2 powierzchni użytkowej".

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Zawady oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej UG Zawady.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Zawady


Dariusz Targoński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe