reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1484) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr X/47/15 Rady Miasta Siemiatycze z 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2238), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XI/53/15 Rady Miasta Siemiatycze z 26 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2 i 3 uchwały Nr XI/53/15 Rady Miasta Siemiatycze z 26 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2247), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miasta Siemiatycze
z 28 października 2015 r.

Uchwała Nr X/47/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 12 czerwca 2015 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwała o konsultacjach społecznych, określa tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Siemiatycze w sprawach ważnych dla mieszkańców.

§ 2. Uchwałę stosuje się do przedsięwzięć, dla których tryb konsultacji nie został określony w przepisach odrębnych.

Rozdział 2
Cel konsultacji

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu:

1) włączenia mieszkańców w procesy decyzyjne w sprawach mających wpływ na jakość ich życia;

2) zasięgania opinii, propozycji i uwag od mieszkańców odzwierciedlających ich zróżnicowane potrzeby w określonej sprawie;

3) aktywizacji środowisk lokalnych, wzrostu zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz miasta oraz wzmacniania zaufania społecznego.

Rozdział 3
Zasięg konsultacji

§ 4. Konsultacje mogą mieć zasięg:

1) ogólnomiejski - we wszystkich sprawach istotnych dla mieszkańców całego miasta;

2) lokalny - gdy dotyczą mieszkańców określonego obszaru w granicach miasta, np. osiedla lub części osiedla;

3) środowiskowy, gdy podejmują sprawy ważne m. in. dla grup mieszkańców, organizacji pozarządowych.

Rozdział 4
Zakres merytoryczny konsultacji

§ 5. Konsultacje obligatoryjne przeprowadza się:

1) w przypadkach określonych ustawami;

2) przy projektowaniu założeń budżetu partycypacyjnego.

§ 6. Konsultacje fakultatywne można przeprowadzić w innych sprawach ważnych dla mieszkańców.

Rozdział 5
Inicjatywa w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych

§ 7. Burmistrz może przeprowadzić konsultacje, o których mowa w § 6 z własnej inicjatywy albo na wniosek:

1) komisji problemowej Rady Miasta;

2) klubu radnych;

3) grupy co najmniej 5 radnych;

4) grupy co najmniej 100 mieszkańców;

5) co najmniej 3 organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Siemiatycze

6) Rady Osiedla.

Rozdział 6
Procedura inicjowania konsultacji społecznych

§ 8. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji składa się do Burmistrza Miasta Siemiatycze.

§ 9. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy, w tym wskazanie osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawców oraz adres do korespondencji;

2) cel i przedmiot konsultacji;

3) zasięg konsultacji;

4) propozycję terminu konsultacji;

5) propozycję form konsultacji;

6) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

§ 10. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców miasta Siemiatycze, o których mowa w § 7 pkt 4, powinien także zawierać listę osób popierających wniosek, tj.:

1) imię, nazwisko;

2) adres zamieszkania;

3) data urodzenia;

4) podpis;

5) określenie przedmiotu konsultacji - w nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy.

§ 11. Burmistrz Miasta Siemiatycze rozpatruje wniosek, uwzględniając zasadność przedmiotu konsultacji dla mieszkańców miasta Siemiatycze, koszty i formy konsultacji.

§ 12. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz Miasta Siemiatycze informuje wnioskodawców na piśmie w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku odmowy uzasadnia swoją decyzję.

Rozdział 7
Procedura przeprowadzania konsultacji społecznych

§ 13. Burmistrz Miasta Siemiatycze wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

§ 14. Zarządzenie, o którym mowa w § 13, powinno zawierać:

1) cel konsultacji;

2) przedmiot konsultacji;

3) zasięg konsultacji;

4) formy konsultacji;

5) termin przeprowadzenia konsultacji;

6) nazwę komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Siemiatycze lub jednostki organizacyjnej wyznaczonej do przeprowadzenia konsultacji, a w przypadku, o którym mowa w § 15, dodatkowo nazwę podmiotu, któremu Burmistrz Miasta Siemiatycze powierzył przeprowadzenie konsultacji;

7) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

§ 15. Burmistrz Miasta Siemiatycze może powierzyć przeprowadzenie konsultacji, zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu, wyspecjalizowanym podmiotom lub powołać zespół konsultacyjny w skład którego mogą wchodzić w szczególności Przewodniczący Zarządów Osiedli, pracownicy Urzędu Miasta i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Rozdział 8
Formy konsultacji

§ 16. Konsultacje są prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1) zbieranie opinii na piśmie z wykorzystaniem metod tradycyjnych (na przykład: osobiście i listownie) lub drogą elektroniczną (na przykład: formularz przesłany e-mailem);

2) spotkania i debaty z mieszkańcami, np. kawiarenki obywatelskie;

3) powołanie zespołu opiniodawczo -konsultacyjnego;

4) warsztaty dla grup mieszkańców, mające na celu wypracowanie rozwiązań;

5) komisje dialogu obywatelskiego (ciała inicjatywno-doradcze, tworzone przy właściwych komórkach organizacyjnych miasta na wniosek zainteresowanych organizacji pozarządowych);

6) inne uzasadnione formy konsultacji zapewniające szeroki dostęp mieszkańców do uczestnictwa w nich.

Rozdział 9
Akcja informacyjno-promocyjna

§ 17. Wszystkie konsultacje muszą być poprzedzone odpowiednią do ich przedmiotu i zakresu akcją informacyjno-promocyjną, w szczególności na stronie internetowej Miasta Siemiatycze, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze.

§ 18. Organizator konsultacji ma obowiązek przygotowania i dostarczenia mieszkańcom rzetelnych i obiektywnych informacji, sporządzonych w języku niespecjalistycznym w zakresie przedmiotu konsultacji.

§ 19. Informacja o konsultacjach powinna być rozesłana do lokalnych mediów.

Rozdział 10
Zakończenie konsultacji

§ 20. Raport z konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemiatycze nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji, dodatkowo raport może być udostępniony w inny sposób, szczególnie dogodny dla uczestników.

§ 21. Raport powinien zawierać w szczególności:

1) sprawozdanie z przebiegu konsultacji zawierające m.in. informacje o tym kto, kiedy i przy użyciu jakich metod i form przeprowadził konsultacje, liczbę osób w nich uczestniczących, koszt konsultacji;

2) analizę uzyskanych informacji, a w przypadku opinii i propozycji, ich zestawienie wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Siemiatycze do wszystkich kategorii opinii i propozycji zawartych w zestawieniu.

§ 22. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców miasta Siemiatycze biorących w nich udział.

§ 23. Traci moc Uchwała Nr IX/61/03 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 63 poz. 1307, z 2011 r. Nr 306 poz. 3949).

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 25. [1]) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XI/53/15 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2247), która weszła w życie z dniem 18 lipca 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama