reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/50/15 Rady Gminy Szumowo

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców

Na podstawie art. 6r ust. 3 do 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i poz. 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarneg w Zambrowie uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) papier i tektura;

3) tworzywa sztuczne typu PET, typu plastik przemysłowo-gopodarczy, opakowania wielomateriałowe i metal;

4) szkło (białe i kolorowe);

5) odpady ulegające biodegradacji.

2. Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od mieszkańców w sposób wskazany w § 3 :

1) przeterminowane leki i chemikalia;

2) zużyte baterie i akumulatory;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe,

6) zużyte opony.

3. Odpady wymienione w ust. 1 odbierane są w każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości jednorodzinnej i wielorodzinnej.

§ 2. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem nie rzadziej niż raz na miesiąc.

2. Selektywnie zebrane odpady komunalnye ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone, papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.), odpady opakowaniowe ze szkła (w tym szkło bezbarwne i kolorowe), tworzywa sztuczne typu PET, tworzywa sztuczne typu plastik przemysłowo-gospodarczy, opakowania wielomateriałowe, metale, popiół i żużel z palenisk domowych oraz rozdrobnione odpady zielone odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.), odpadów opakowaniowych ze szkła (w tym szkło bezbarwne i kolorowe), tworzywa sztucznego typu PET, tworzywa sztucznego typu plastik przemysłowo-gospodarczy, opakowań wielomateriałowych, metali, popiołu i żużlu z palenisk domowych oraz rozdrobnionych odpadów zielonych jest dostarczany mieszkańcom w formie ulotki, ponadto publikowany jest na stronie internetowej Gminy Szumowo.

4. Meble i odpady wilkogabarytowe odbierane są z nieruchomości co najmniej dwa razy na rok. Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych i na stronie internetowej Gminy Szumowo.

§ 3. 1. Odpady wymienione w § 1 ust. 2 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Szumowo.

§ 4. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5. W przypadku niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych. właściciel nieruchomości zawiadamia niezwłocznie o zaistniałym fakcie pracownika Urządu Gminy Szumowo odpowiedzialnego za prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami podając dane osobowe, adres i opisując zdarzenie..

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVII/114/12 Rady Gminy Szumowo z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 486).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szymańska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama