reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/58/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Na podstawie art.12 pkt. 8 lit. i oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz na podstawie art.11 ust. 2 i art. 12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532) Rada Powiatu Sejneńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Tracą moc uchwały: Uchwała Nr XXXVI/191/06 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach. Uchwała Nr XXXVII/199/06 Rady Powiatu w Sejnach z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach. Uchwała Nr XIII/90/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ryszard Grzybowski


Załącznik do Uchwały Nr XI/58/2015
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 października 2015 r.

S T A T U T
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W SEJNACH

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, zwane dalej Powiatowym Centrum,
jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Powiatu Sejneńskiego działającą w formie jednostki budżetowej.

2) Siedzibą Powiatowego Centrum jest miasto Sejny, ul. Piłsudskiego 34.

3) Obszar działania Powiatowego Centrum obejmuje teren Powiatu Sejneńskiego.

4) Statut organizacyjny, zwany dalej Statutem, określa obszar oraz zakres działania Powiatowego Centrum.

§ 2. Powiatowe Centrum działa na podstawie:

1) uchwały nr XXIV/90/2000 Rady Powiatu w Sejnach z dnia 19 grudnia 2000r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;

2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz .U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);

7) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011r. nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

9) ustawy z dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 788 z późn. zm.);

10) ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014r. poz. 1206 z późn. zm.),

11) innych obowiązujących aktów prawnych;

12) niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA

§ 3. 1) Powiatowe Centrum realizuje określone ustawami zadania własne Powiatu, zadania zlecone ustawowo, zadania określone uchwałami organów Powiatu oraz wynikające z przepisów prawa z zakresu:

- pomocy społecznej,

- pieczy zastępczej,

- rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2) Powiatowe Centrum na podstawie Zarządzenia Starosty wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

3) Przy realizacji zadań Powiatowe Centrum współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, z jednostkami samorządu terytorialnego, z administracją rządową, z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

4) Powiatowe Centrum koordynuje realizację powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

5) Szczegółowy zakres działania Powiatowego Centrum określa "Regulamin Organizacyjny" uchwalony przez Zarząd Powiatu.

6) Prawa i obowiązki pracowników Centrum regulują przepisy o pracownikach samorządowych i przepisy Kodeksu Pracy.

Rozdział 3.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 4. 1) Powiatowym Centrum kieruje jednoosobowo Kierownik, reprezentując jednostkę na zewnątrz i ponosząc odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

2) Kierownika Centrum powołuje i zatrudnia Zarząd Powiatu.

3) Kierownik kieruje Powiatowym Centrum przy pomocy pracowników jednostki.

4) Kierownik Powiatowego Centrum jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników.

5) Podczas nieobecności Kierownika Powiatowego Centrum, działalnością jednostki kieruje Główny Księgowy bądź inny wyznaczony pracownik.

6) Kierownik wydaje regulaminy i zarządzenia związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum.

7) Kierownik podejmuje decyzje w zakresie działania Powiatowego Centrum w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

8) Starosta może upoważnić Kierownika Powiatowego Centrum do wydawania w jego imieniu indywidualnych decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej.

9) Starosta może upoważnić Kierownika Powiatowego Centrum do zawierania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych w sprawach dotyczących pieczy zastępczej.

10) Nadzór nad działalnością pieczy zastępczej oraz działalnością domów pomocy społecznej funkcjonujących w Powiecie sprawuje Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum.

11) Kierownik Powiatowego Centrum składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności jednostki oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA POWIATOWEGO CENTRUM

§ 5. 1) Powiatowe Centrum Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

2) Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Centrum jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

3) Wydatki Powiatowego Centrum pokrywane są bezpośrednio z budżetu Powiatu, a uzyskane dochody odprowadzane są na rachunek Powiatu.

4) Powiatowe Centrum prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

5) Dla realizacji zadań statutowych Powiatowe Centrum pozyskuje środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z innych funduszy celowych, programów, oraz ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6. 1) W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

2) Zmiany Statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Wolański

ekspert Grupy INELO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama