reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/127/15 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie Gminy Sokółka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art 40 ust. 1 i art 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz.1515) art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku. O podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz.774), w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 1484),

Uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Sokółka grunty, nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części w związku z realizacją inwestycji początkowej w rozumieniu § 3 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r., poz. 174), zwanego dalej "rozporządzeniem", przez przedsiębiorców tworzących w jej ramach nowe miejsca pracy. Inwestycja początkowa zwana będzie dalej "inwestycją".

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje nieruchomości, w których planowana jest lub prowadzona działalność stacji paliw, działalność instytucji finansowych, działalność handlowa, działalność w zakresie najmu lub dzierżawy nieruchomości.

3. Za nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części uważa się takie, których budowa została rozpoczęta po dniu złożenia zgłoszenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały.

§ 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały, przysługuje na warunkach i zasadach określonych w przepisach rozporządzenia oraz w niniejszej uchwale.

§ 3. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1, przysługuje przedsiębiorcom po zrealizowaniu całej deklarowanej inwestycji:

1) przez okres 2 lat, w przypadku zrealizowania - po wejściu w życie niniejszej uchwały - inwestycji, której koszty kwalifikowane wyniosą nie mniej niż 100.000 zł i utworzenia w jej wyniku co najmniej 2 nowych miejsc pracy;

2) przez okres 3 lat, w przypadku zrealizowania - po wejściu w życie niniejszej uchwały - inwestycji, której koszty kwalifikowane wyniosą nie mniej niż 500.000 zł i utworzenia w jej wyniku co najmniej 8 nowych miejsc pracy;

3) przez okres 4 lat, w przypadku zrealizowania - po wejściu w życiu niniejszej uchwały - inwestycji, której koszty kwalifikowane wyniosą nie mniej niż 2.500.000 zł i utworzenia w jej wyniku co najmniej 15 nowych miejsc pracy;

4) przez okres 5 lat, w przypadku zrealizowania - po wejściu w życie niniejszej uchwały - inwestycji, której koszty kwalifikowane wyniosą nie mniej niż 9.000.000 zł i utworzenia w jej wyniku co najmniej 30 nowych miejsc pracy;

5) przez okres 6 lat, w przypadku zrealizowania - po wejściu w życie niniejszej uchwały - inwestycji, której koszty kwalifikowane wyniosą nie mniej niż 20.000.000 zł i utworzenia w jej wyniku co najmniej 40 nowych miejsc pracy;

6) przez okres 7 lat, w przypadku zrealizowania - po wejściu w życie niniejszej uchwały - inwestycji, której koszty kwalifikowane wyniosą nie mniej niż 25.000.000 zł i utworzenia w jej wyniku co najmniej 50 nowych miejsc pracy

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 następuje na podstawie złożonej deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości zawierającej dane o nieruchomościach korzystających ze zwolnienia w podatku od nieruchomości.

3. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na daną inwestycję początkową nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której mowa w rozporządzeniu.

§ 4. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1, przysługuje od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym inwestycja została zrealizowana, z uwzględnieniem dnia powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych - nie dłużej jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia lub w przypadku dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy, o której mowa w § 11 ust. 3 rozporządzenia.

§ 5. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie uchwały zobowiązany jest do zgłoszenia organowi podatkowemu przed rozpoczęciem pracy związanych z inwestycją zamiaru korzystania z tej pomocy w formie pisemnej - na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do uchwały, wraz z wymaganymi załącznikami, najpóźniej do 31.12.2020r.

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia dokumentów niezbędnych do udzielenia pomocy, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przestawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) (dalej: Rozporządzenie w sprawie zakresu informacji).

3. Rozpoczęcie prac związanych z inwestycją powinno nastąpić w terminie do sześciu miesięcy, liczonym od dnia dokonania zgłoszenia.

4. Obsadzenie nowych miejsc pracy powinno nastąpić w okresie nieprzekraczającym 3 lat od zakończenia inwestycji.

§ 6. Zwolnienia na mocy § 1 ust. 1 uchwały nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Sokółki.

§ 7. Po rozpoczęciu realizacji inwestycji, w terminie do 14 dni podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy winien złożyć Burmistrzowi Sokółki dokument potwierdzający rozpoczęcie prac.

§ 8. W trakcie realizacji inwestycji, co szósty miesiąc od dnia rozpoczęcia prac podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, winien złożyć Burmistrzowi Sokółki informację o stanie realizacji inwestycji, o poniesionych kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz o przewidywanym terminie zakończenia realizacji inwestycji.

§ 9. Po zakończeniu realizacji inwestycji i utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z inwestycją przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie 30 dni do dostarczenia Burmistrzowi Sokółki:

1) oświadczenia o wartości inwestycji, ustalonej według kosztów kwalifikowanych oraz o wniesieniu przez przedsiębiorcę wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych - na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 uchwały;

2) oświadczenia o obsadzeniu nowych miejsc pracy związanych z inwestycją - na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 uchwały;

3) kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków lub budowli stanowiących inwestycję oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.

§ 10. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości jest zobowiązany:

1) do dnia 31 stycznia danego roku przedstawić informacje o wysokości zatrudnienia w przedsiębiorstwie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym minęło 5 lat od dnia obsadzenia miejsc pracy, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw ( w rozumieniu § 3 pkt 1 rozporządzenia) 3 lat od dnia ich obsadzenia - na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do uchwały;

2) do przedłożenia w określonym terminie - na żądanie Burmistrza Sokółki dodatkowych informacji niezbędnych dla oceny udzielonej pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

3) do dnia 31 stycznia każdego roku, w okresie korzystania ze zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały, przedstawić dokumenty niezbędne do udzielania pomocy, o której mowa w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji.

§ 11. 1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości, gdy:

1) nie spełnił warunków wskazanych w § 12 ust. 1, pkt 1-3 rozporządzenia za cały okres zwolnienia,

2) przedstawił organowi podatkowemu nieprawdziwe oświadczenie lub informacje co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku za cały okres zwolnienia,

3) nie przedstawił w terminie organowi podatkowemu dokumentów, o których mowa w § 7 - 10 uchwały za cały okres zwolnienia.

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany pisemnie powiadomić organ udzielający pomocy o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości - w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.

3. Przedsiębiorca, który uzyskał pomoc, zobowiązany jest przechować dokumenty z nią związane przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej udzielenia.

4. W przypadku utraty prawa do zwolnienia za cały okres, przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu całości udzielanej pomocy poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia, zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 613.).

5. Przedsiębiorca, kóry nie utrzymał nowoutworzonych miejsc pracy przez okres wymagany w § 12 ust. 1, pkt 4 Rozporządzenia, traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości od początku roku podatkowego, w którym nastąpiło niedotrzymanie warunków zwolnienia.

6. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki pomocy w terminie do 31 grudnia danego roku podatkowego poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 4, za rok podatkowy, w którym nastąpiło przekroczenie maksymalnej intensywności pomocy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r., z tym że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/127/15
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 29 października 2015 r.

Z G Ł O S Z E N I E

.....................................................................

Nazwa przedsiębiorcy

.......................................................................

Siedziba, adres przedsiębiorcy

zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie Gminy Sokółka.

I. Podstawowe informacje o przedsiębiorcy:

1. NIP .....................................................................

2. REGON ...............................................................

3. KRS(jeśli przedsiębiorca jest wpisany).........................lub CEIDG..........................

4. PKD .....................................................................

5. Forma prawna prowadzonej działalności ........................................................

6. Wielkość przedsiębiorcy .................................................................................

7. Rodzaj prowadzonej działalności ................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

II. Określenie położenia nieruchomości, na której będzie realizowana początkowa inwestycja (adres, obręb, nr działki, nr księgi wieczystej):

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

III. Dane dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy w związku z inwestycją:

1. Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie w dniu złożenia zgłoszenia o zamiarze skorzystania z pomocy .......................................................................

2. Planowana liczba utworzenia miejsc pracy

........................................................................

3. Planowany dwuletni koszt utworzenia nowych miejsc pracy w zł .........................................................

IV. Dane projektu inwestycji:

Rodzaj projektu inwestycji

...................................................................................................................................

Opis projektu inwestycji:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ .

V. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za współpracę z urzędem w sprawach dotyczących regionalnej pomocy inwestycyjnej:

1. Imię i nazwisko............................................................................................................................

2. telefon .........................................................................

3. fax ...............................................................................

4. e-mail ...........................................................................

VI. Planowana wartość inwestycji oraz wykaz kosztów kwalifikowanych inwestycji

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Planowana data rozpoczęcia inwestycji ................................................................................

Planowana data zakończenia inwestycji ................................................................................

Zobowiązuję się do informowania tutejszego organu podatkowego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na możliwość korzystania ze zwolnienia oraz do dostarczania wyjaśnień i dokumentów na każdym etapie korzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości na wezwanie organu podatkowego.

Załączniki:

1. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego / wypis z CEIDG.

2. Bieżąca deklaracja składana do GUS w zakresie zatrudnienia

3. inne dokumenty (podać jakie)

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Oświadczenie przedsiębiorcy:

- oświadczam, że znana jest mi treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. Z 2015 r., poz. 174) (dalej: rozporządzenie).

- informację, że inwestycja objęta wnioskiem na dzień jego złożenia nie została rozpoczęta.

- informuję, że wniesiony ze środków własnych wkład finansowy w kwocie …....... stanowi.........%kosztów kwalifikowanych inwestycji.

- zobowiązuję się do utrzymania inwestycji na terenie Gminy Sokółka przez okres co najmniej 5 lat lub w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw ( w rozumieniu §3 pkt 1 rozporządzenia) przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia jej realizacji.

- zobowiązuję się do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy związanych z inwestycją przez okres co najmniej 5 lat lub w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw ( w rozumieniu§ 3 pkt 1 rozporządzenia) przez co najmniej 3 lata od dnia ich pierwszego obsadzenia.

- deklaruję, że inwestycja nie będzie dotyczyć sektorów wyłączonych zgodnie z §2 rozporządzenia.

- zobowiązuję się do przedstawienia w terminie organowi podatkowemu dokumentów, o których mowa w § 7 - 10 uchwały.

- - zobowiązuje się do informowania tutejszego organu podatkowego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na możliwość korzystania ze zwolnień oraz do dostarczania wyjaśnień i dokumentów na każdy etap korzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości - na wezwanie organu.

Oświadczam, że informacje oraz dane przedstawione w niniejszym wniosku są prawidłowe.

...................................................................................................................................

miejscowość, datapodpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do

reprezentowania przedsiębiorcy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/127/15
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 29 października 2015 r.

OŚWIADCZENIE

.....................................................................

Imię i nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy

.......................................................................

adres zamieszkania ( siedziba)

OŚWIADCZENIE

W wyniku obowiązku wynikającego z § 9 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami na terenie gminy Sokółka oświadczam, że wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1........ uchwały, wynosi łącznie....................zł , z czego wniesiony własny wkład finansowy wynosi............................zł, co stanowi......................% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Poniesione koszty mieszczą się w katalogu określonym w §6 rozporządzenia oraz sąściśle związane z inwestycją.

.....................................................................

Miejscowość, data

.............................................................................

Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do

reprezentowania przedsiębiorcy

- ------------------------------------------

1 należy wpisać odpowiedni numer puntu z uchwały, w zależności od wielkości realizowanej inwestycji


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/127/15
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 29 października 2015 r.

OŚWIADCZENIE

.....................................................................

Imię i nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy

.......................................................................

adres zamieszkania ( siedziba)

OŚWIADCZENIE

W wyniku obowiązku wynikającego z § 9 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami na terenie gminy Sokółka oświadczam, że:

- w dniu..................w wyniku przeprowadzenia inwestycji początkowej w zakładzie położonym w gminie Sokółka (adres przedsiębiorcy)..................wzrost netto liczby pracowników 1...........uchwały wyniósł..................,

- średnia liczba pracowników z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji inwestycji początkowej wynosiła..................,

- aktualna liczba pracowników w zakładzie, znajdującym się na terenie gminy Sokółka w miesiącu, który jest ostatnim miesiącem 12 miesięcznego okresu, na podstawie którego obliczono średni stan zatrudnienia wynosi.................., a po obsadzeniu nowych miejsc pracy powstałych w wyniku inwestycji w przeliczeniu na pełne etaty wynosi..................

.....................................................................

miejscowość, data

...................................................................................

podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej

do reprezentowania przedsiębiorcy

- ----------------------------------------

1 należy wpisać odpowiedni numer punktu z uchwały, w zależności od wielkości realizowanej inwestycji


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/127/15
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 29 października 2015 r.

OŚWIADCZENIE

.....................................................................

Imię i nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy

.......................................................................

adres zamieszkania ( siedziba)

OŚWIADCZENIE

W wyniku obowiązku wynikającego z § 10 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami na terenie gminy Sokółka oświadczam, że

na dzień .............................. stan zatrudnienia na terenie gminy Sokółka, w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł łączne ............................ etatów ( w tym ................... pracowników zatrudnionych w związku z inwestycją), co świadczy również o utrzymaniu inwestycji początkowej.

.....................................................................

miejscowość, data

...................................................................................

podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Zarzeczny

PR & Account Executive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama