reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wojewody Podlaskiego

z dnia 10 listopada 2015r.

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525) oraz art. 90u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607, 1629 i 1640) zostaje zawarte porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Wojewoda jako koordynator na szczeblu wojewódzkim powierza a Kurator przyjmuje do realizacji Priorytet 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych zwany dalej "Programem", ustanowiony uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

2. Kurator zobowiązuje się do realizacji Programu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016- 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015r. poz. 1667) zwanego dalej "rozporządzeniem", a w szczególności do:

1) przyjęcia wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek od organów prowadzących szkoły lub biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia;

2) przygotowania i przekazania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorczej informacji o wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne kwot wsparcia finansowego;

3) powołania co najmniej 4o - osobowego zespołu do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w którego skład wejdzie dwóch przedstawicieli Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz dwóch przedstawicieli Wojewody Podlaskiego oraz zapewnienia warunków pracy zespołu;

4) podjęcia decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne, w ramach kwoty środków budżetu państwa przypadających na dane województwo, na podstawie oceny wniosków dokonanej przez zespół, o którym mowa w pkt 3;

5) podania do publicznej wiadomości listy organów prowadzących szkoły lub biblioteki pedagogiczne, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia;

6) zawierania umów o przekazanie organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne, środków budżetu państwa na zakup książek zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

7) przygotowania wystąpienia do Ministra Finansów o przekazanie środków budżetu państwa uruchomionych na realizację Programu;

8) przygotowania podziału środków budżetu państwa organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne w ramach wsparcia finansowego zgodnie z zawartymi umowami;

9) dokonania rozliczenia środków budżetu państwa przekazanych w ramach wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne w terminie i w sposób określony w umowie;

10) dokonania oceny efektów realizacji Programu na terenie województwa i przekazania sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zgodnie z § 15 ust. 3 rozporządzenia.

§ 2. 1. Wojewoda zobowiązuje Kuratora do sprawowania nadzoru nad realizacją zadań wynikających z Programu wykonywanych przez podmioty zakwalifikowane do jego realizacji w zakresie przestrzegania zasad wydatkowania środków.

2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Kuratora mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Programu oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących jego realizacji.

3. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Kuratora zarówno w siedzibie podmiotu kontrolowanego, jak i w miejscu realizacji Programu.

4. O wynikach kontroli Kurator poinformuje kontrolowany podmiot, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie.

5. Kontrolowany podmiot jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 4, do ich wykonania i powiadomienia o tym Kuratora.

§ 3. 1. Wojewodzie przysługuje prawo kontrolowania przestrzegania postanowień niniejszego porozumienia, w tym możliwość żądania w dowolnym czasie informacji o stanie wykonania Programu.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionych przez Wojewodę pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w każdym czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej z realizacją Programu, dostarczonej lub udostępnionej przez Kuratora.

§ 4. 1. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas obowiązywania Programu i rozliczenia środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego.

2. Dokumenty wydawane w związku z realizacją Programu, powinny być oznaczone pieczęcią do podpisu w brzmieniu: "z up. Wojewody Podlaskiego".

§ 5. 1. Porozumienie może być rozwiązane na mocy porozumienia stron lub wypowiedziane w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Wojewoda może rozwiązać porozumienie ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykonywania Programu lub w innych przypadkach uzasadniających jego rozwiązanie.

§ 6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WICEWOJEWODA PODLASKI


Wiesław Żyliński

PODLASKI KURATOR OŚWIATY


Jerzy Kiszkiel

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arena Advisory

Doradzamy klientom we wszystkich obszarach podatkowych i prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama