reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/67/15 Rady Gminy Wyszki

z dnia 10 listopada 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie światy (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, prowadzonych na terenie gminy Wyszki przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Wyszki, zwana dalej "Gminą" oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

§ 2. 1. Dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół z uprawnieniami szkół publicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego udziela się na wniosek osoby prowadzącej, złożony organowi właściwemu do udzielania dotacji nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W uzasadnionych przypadkach Wójt może uwzględnić wniosek złożony w terminie późniejszym.

§ 3. 1. Podstawą obliczenia dotacji dla publicznych szkół są wydatki bieżące, przewidziane odpowiednio w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszone o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą" na ucznia, jednak nie mniejsze niż kwota przewidziana na jednego ucznia tego typu i rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

2. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

3. Dotacja dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym w przedszkolach, prowadzonych przez Gminę, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę.

4. Niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy otrzymuje dotację z budżetu Gminy na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

5. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli niespełniających warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy, przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

6. Dotacja dla publicznych innych form wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej 40% wydatków bieżących, przewidzianych w przedszkolach, prowadzonych przez Gminę, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

7. Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, otrzymuje dotację z budżetu Gminy na każdego ucznia w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

8. Niepubliczna inna form wychowania przedszkolnego niespełniająca warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, otrzymuje dotację z budżetu Gminy na każdego ucznia w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

9. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe, które na podstawie odrębnych przepisów prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem dotację z budżetu Gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

10. Do czasu ustalenia wysokości dotacji na ucznia szkoły, przedszkola bądź innej formy wychowania przedszkolnego na dany rok budżetowy, dotacja jest udzielana w wysokości przysługującej w ostatnim miesiącu poprzedniego roku budżetowego.

11. Za okres, o którym mowa w ust. 10 dokonywane jest wyrównanie udzielonej dotacji.

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust.2 i 4 dotacja dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego obliczana jest w poszczególnych miesiącach w przeliczeniu na jednego ucznia wykazanego w informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów, zwanej dalej informacją miesięczną, składanej przez podmioty dotowane w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

2. Informacja miesięczna za grudzień składana jest w terminie do 3 grudnia, według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca.

3. Wzór informacji o liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego, szkoły określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Liczba uczniów uprawnionych do dotacji w miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) stanowi w przedszkolach, szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego stan wykazany w informacji miesięcznej w czerwcu.

5. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, szkoły bądź innej formy wychowania przedszkolnego, wskazany przez osobę prowadzącą we wniosku, o którym mowa w § 2 uchwały. W przypadku zmiany rachunku bankowego osoba prowadząca pisemnie informuje Wójta o dokonanych zmianach.

§ 5. 1. Osoba fizyczna i prawna prowadząca przedszkole, szkołę bądź inną formę wychowania przedszkolnego, która otrzymuje dotacje z budżetu Gminy, sporządza roczne rozliczenie otrzymanych dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 roczne rozliczenie otrzymanych dotacji osoba prowadząca przedszkole, szkołę bądź inną formę wychowania przedszkolnego przekazuje organowi właściwemu do udzielania dotacji, w terminie do 20 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia.

3. W przypadku, gdy przedszkole, szkoła bądź inna forma wychowania przedszkolnego kończy swoją działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego, osoba prowadząca przedszkole, szkołę bądź inną formę wychowania przedszkolnego zawiadamia organ właściwy do udzielania dotacji o zakończeniu działalności oraz składa rozliczenie otrzymanych dotacji w terminie 30 dni od zgłoszonego w powiadomieniu dnia zakończenia działalności, za okres od początku roku kalendarzowego do dnia zakończenia działalności.

4. W przypadku przekazania prowadzenia przedszkola, szkoły bądź innej formy wychowania przedszkolnego innej osobie fizycznej lub prawnej w trakcie roku kalendarzowego, osoba prowadząca, która przekazuje przedszkole, szkołę bądź inną formę wychowania przedszkolnego, składa rozliczenie otrzymanych dotacji za okres prowadzenia placówki w danym roku kalendarzowym, w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

§ 6. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, zwanym dalej "kontrolowanym".

2. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Wyszki, zwani dalej "kontrolującymi", mogą przeprowadzać kontrolę pod względem prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy, zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej, w oparciu o dokumentację stanowiącą podstawę sporządzenia powyższych danych.

3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie podpisane przez Wójta, zawierające: numer upoważnienia, imię i nazwisko kontrolującego, nazwę i adres kontrolowanego, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

4. Kontrola może być przeprowadzana po uprzednim pisemnym powiadomieniu przez Wójta kontrolowanego o terminie i zakresie kontroli, przynajmniej na 3 dni robocze przed datą jej rozpoczęcia.

5. Kontrolujący mają prawo do:

1) swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanej szkoły lub placówki, w tym swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,

2) wglądu do dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli,

3) żądania sporządzania niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach,

4) występowania o udzielanie ustnych i pisemnych wyjaśnień w terminie przez niego wyznaczonym w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,

6. Kontrolowany jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującemu warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do niezwłocznego przedstawienia do kontroli żądanych dokumentów i materiałów, terminowego udzielania wyjaśnień oraz w miarę możliwości do udostępniania oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem.

7. Wyniki przeprowadzonej kontroli, w tym opis stanu faktycznego i wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości, a także zalecenia pokontrolne zmierzające do ich usunięcia, kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje kontrolujący oraz kontrolowany.

8. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia Wójtowi, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, kontrolujący dokonuje ich analizy i w razie potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne.

10. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a w przypadku ich uwzględnienia - przekazuje zmieniony protokół kontroli.

11. W terminie 3 dni od otrzymania stanowiska kontrolującego lub zmienionego protokołu kontroli, o których mowa w ust. 10, kontrolowany podpisuje protokół kontroli.

12. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu składając Wójtowi wyjaśnienia na piśmie o przyczynach tej odmowy, w terminie wskazanym w ust. 8 lub w ust. 11. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych w nim zawartych.

13. Kontrolowany jest zobowiązany, w terminie wskazanym w protokole, poinformować na piśmie Wójta o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 7. Traci moc uchwała Nr IV/140/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2610).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Arkadiusz Krasowski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/67/15
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2015 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
DLA SZKOŁY, PRZEDSZKOLA I INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO*
NA ROK ………

......................................................................

(pieczęć organu prowadzącego

- osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej)

…......................., dnia……....……

Wójt Gminy Wyszki

ul. Piórkowska 2

17-132 Wyszki

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
DLA SZKOŁY, PRZEDSZKOLA I INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO*
NA ROK ………

1. Podmiot prowadzący szkołę, przedszkole i inną formę wychowania przedszkolnego *

- imię i nazwisko (nazwa)*, adres zamieszkania (siedziby), numer telefonu:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2. Dane szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego*:

1) nazwa:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2) charakter: publiczny/niepubliczny*

3) adres:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. Planowana liczba uczniów w ………… roku

1) w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego*:

w okresach: styczeń - sierpień ................................................................................. ……………

wrzesień - grudzień…………………………………… .............. ………………………………

- w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzajów niepełnosprawności:

w okresach: styczeń - sierpień ...............................................................................................

wrzesień - grudzień…………………………………… ........................................................

2) w szkole:

w okresach: styczeń - sierpień .....................................................................................................

wrzesień - grudzień…………………………………… .............. ………………………………

- w tym planowana liczba uczniów klas pierwszych w szkołach podstawowych:

w okresach: styczeń - sierpień ............................................................................................... wrzesień - grudzień .......................................................... ………………………………......

- w tym planowana liczba uczniów klas drugich w szkołach podstawowych:

w okresach: styczeń - sierpień ...............................................................................................

wrzesień - grudzień…………………………………… ........................................................

- w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzajów niepełnosprawności:

w okresach: styczeń - sierpień ...............................................................................................

wrzesień - grudzień…………………………………… ........................................................

3) w przedszkolach, innych formach przedszkolnych, szkołach podstawowych*, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka):

w okresach: styczeń - sierpień ...............................................................................................

wrzesień - grudzień…………………………………… ....................................................... ;

4) Przedszkole niepubliczne spełnia/nie spełnia wymagania określone w art. 90 ust. 1b, ust. 1d--1o ustawy o systemie oświaty *;

5) Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego spełnia/nie spełnia wymagania określone w art. 90 ust. 1c-1o ustawy o systemie oświaty*.

4. Planowana liczba dzieci uczęszczających do szkoły, przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego* w .….....................roku:

1) z Gminy Wyszki………………………………..…

2) z innych gmin (jakich?) …………….................................................................................……………......

razem ………………………………

w tym: uczniów niepełnosprawnych ..............................

5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego dotowanej szkoły, przedszkola, innej formy wychowania

przedszkolnych*, na który ma być przekazana dotacja …..............................................

…..........................................................................................................................................................

6. Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów.


…........................................................................

(pieczątka imienna i podpis podmiotu prowadzącego)

* niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/67/15
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2015 r.

INFORMACJA
O LICZBIE UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH
DO PRZEDSZKOLA, INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, SZKOŁY *
w miesiącu ………………. roku ………..
LISTA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA, INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, SZKOŁY *

.........................................................................

(pieczęć organu prowadzącego

- osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej)

…......................., dnia……....……

Wójt Gminy Wyszki

ul. Piórkowska 2

17-132 Wyszki

INFORMACJA
O LICZBIE UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH
DO PRZEDSZKOLA, INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, SZKOŁY *
w miesiącu ………………. roku ………..

1. Nazwa i adres szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły*:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. Aktualna liczba uczniów z Gminy Wyszki w miesiącu ……………………. wynosi: …..........., w tym:

1) uczniów niepełnosprawnych z podaniem odrębnych rodzajów niepełnosprawności i liczby dzieci z taką niepełnosprawnością:…......................................................................................;

2) uczniów w klasie pierwszej w szkole podstawowej:......................................................;

3) uczniów w klasie drugiej w szkole podstawowej:..................................;

4) uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju:..............................;

3. Aktualna liczba uczniów z innych gmin (jakich?) …………..................................................... uczniów, w tym:

1) uczniów niepełnosprawnych z podaniem odrębnych rodzajów niepełnosprawności i liczby dzieci z taką niepełnosprawnością:....................................................................................................……………………………........................................................................................................................................................

2) uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju...............................

3) uczniów w klasie pierwszej w szkole podstawowej:..............................

4) uczniów w klasie drugiej w szkole podstawowej:..................................

4. Liczba uczniów, którzy przybyli lub ubyli do/z przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły* w miesiącu ubiegłym - po 1 dniu tego miesiąca, z podaniem nazwiska i imienia uczniów …………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………...

5. Przedszkole niepubliczne spełnia/nie spełnia wymagania określone w art. 90 ust. 1b, ust. 1d--1o ustawy o systemie oświaty *.

6. Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego spełnia/nie spełnia wymagania określone w art. 90 ust. 1c-1o ustawy o systemie oświaty *.

LISTA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA, INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, SZKOŁY *

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Data urodzenia

Adres zamieszkania

………….............................................................

(pieczątka imienna i podpis składającego informację)

* niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/67/15
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2015 r.

ROCZNE ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI ZA ROK ……...............…

..................................................................

(pieczęć organu prowadzącego

- osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej)

…......................., dnia……....……

Wójt Gminy Wyszki

ul. Piórkowska 2

17-132 Wyszki

ROCZNE ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI ZA ROK ……...............…

Nazwa i adres dotowanego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły*:

…………………………………………………………..............................................................................

….............................................................................................................................................................

1. Faktyczna liczba uczniów dotowanego przedszkola, innej formy przedszkolnej, szkoły* w okresie

od początku roku do końca okresu rozliczeniowego, w danym miesiącu:

Miesiąc

Liczba

uczniów

ogółem

w tym

Liczba uczniów

niepełnosprawnych

Liczba uczniów objętych

wczesnym wspomaganiem

rozwoju

Liczba i nazwa gminy,

z terenu której pochodzą

uczniowie**

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

2. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji (narastająco od początku roku

do końca okresu rozliczeniowego):

L.p.

Rodzaj wydatku

Kwota wydatku

1.

Wynagrodzenia nauczycieli

2.

Wynagrodzenia pozostałych pracowników jednostki dotowanej

3.

Pochodne od wynagrodzeń

4.

Zakup materiałów i wyposażenia

5.

Opłaty za media

6.

Zakup pomocy dydaktycznych

7.

Zakup usług

8.

Ubezpieczenie budynku i sprzętu

9.

Pozostałe wydatki bieżące - wymienić jakie:

10.

Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych

i prawnych, o których mowa w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d

ustawy o systemie oświaty

11.

12.

RAZEM:

3. Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Wyszki w ………….. roku w wysokości ……………….. została wykorzystana na prowadzenie szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego* w wysokości ........................................................... .

Oświadczam, że:

Wszystkie podane w niniejszym rozliczeniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu zostały faktycznie poniesione.

…………………………………………………………………….

(Podpis i pieczątka składającego rozliczenie )

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Wyszki


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418 i 1607.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama