reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/75/15 Rady Gminy Wyszki

z dnia 10 listopada 2015r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 i art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Wyszki stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVI/167/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3277) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym";

2) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Informacji udziela się w terminach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.";

3) w § 26:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2 a w brzmieniu:

sprawuje nadzór nad zachowaniem ładu i porządku podczas obrad,",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał i innymi dokumentami wyrażającymi wolę Rady,",

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

podpisuje uchwały, stanowiska, apele, opinie, oświadczenia, rezolucje i inną korespondencję Rady",

d) po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

przyjmuje w imieniu Rady skargi na działalność Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz nadaje im bieg.";

4) w § 54 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

Projekt protokołu z sesji sporządza się w terminie 14 dni od dnia zakończenia sesji i wykłada do wglądu radnym w siedzibie Urzędu oraz na następnej sesji.";

5) w § 55:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Radni zgłaszają poprawki i uzupełnienia do treści protokołu:

1) pisemnie lub ustnie protokolantowi w siedzibie Urzędu w okresie międzysesyjnym;

2) pisemnie lub ustnie Przewodniczącemu, przed głosowaniem nad przyjęciem protokołu na najbliższej sesji.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Jeżeli poprawki i uzupełnienia nie zostaną uwzględnione, radny może wnieść sprzeciw do Rady.";

6) w § 58:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Inicjatywę uchwałodawczą posiada:

1) Wójt;

2) stałe i doraźna komisja Rady;

3) kluby radnych;

4) grupa 3 radnych;

5) grupa co najmniej 50 pełnoletnich mieszkańców Gminy Wyszki.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

Lista mieszkańców, którzy występują z inicjatywą uchwałodawczą zawiera:

1) imiona i nazwisko mieszkańca;

2) adres zamieszkania;

3) numer PESEL;

4) podpis.

3b. Dane zawarte w liście mieszkańców, o której mowa w ust. 3a, podlegają ochronie zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.",

c) po ust. 4 dodaje się ust 5,6 i 7 w brzmieniu:

Projekt uchwały wnosi się na ręce Przewodniczącego w formie pisemnej oraz w formie pliku elektronicznego.

6. Przewodniczący jest zobowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji, projekt uchwały wniesiony z inicjatywy podmiotów o których mowa w ust. 1 pkt. 2-5, jeżeli wpłynął, co najmniej na 14 dni przed terminem sesji Rady i spełnia wymagania określone w ust. 2.

7. Projektodawca, po wniesieniu projektu uchwały, ma prawo do wniesienia autopoprawek.";

7) tytuł rozdziału 11 otrzymuje brzmienie:

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji kierowanych do Rady";

8) po § 126 dodaje się § 127 w brzmieniu:

Komisja Rewizyjna rozpatruje wniesione do Rady petycje, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.";

9) załącznik Nr 1 do Statutu "WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH /SOŁECTW GMINY WYSZKI/" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

10) załącznik Nr 2 do Statutu "WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z wyjątkiem § 1 pkt 10, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Arkadiusz Krasowski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/75/15
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2015 r.

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH /SOŁECTW GMINY WYSZKI/

L.p.

NAZWA SOŁECTWA

MIEJSCOWOŚCI WCHODZĄCE W SKŁAD SOŁECTWA

1.

Bagińskie

Nowe Bagińskie, Pierzchały, Stare Bagińskie

2.

Budlewo

Budlewo

3.

Bujnowo

Bujnowo

4.

Falki

Falki, Zdrojki

5.

Filipy

Filipy

6.

Gawiny

Gawiny

7.

Godzieby

Godzieby

8.

Górskie

Bogusze, Górskie, Trzeszczkowo

9.

Ignatki

Ignatki

10.

Kalinówka

Kalinówka

11.

Koćmiery

Koćmiery

12.

Kowale - Łubice

Kowale, Łubice

13.

Kożuszki

Kożuszki

14.

Łapcie

Łapcie, Wiktorzyn

15.

Łuczaje

Łuczaje

16.

Malesze

Malesze

17.

Mieszuki

Mieszuki

18.

Mierzwin Duży

Mierzwin Duży

19.

Mierzwin Mały

Mierzwin Mały

20.

Moskwin

Ostrówek, Moskwin

21.

Mulawicze

Mulawicze

22.

Niewino Borowe

Niewino Borowe

23.

Niewino Kamieńskie

Niewino Kamieńskie

24.

Niewino Leśne

Niewino Leśne

25.

Niewino Popławskie

Niewino Popławskie

26.

Niewino Stare

Niewino Stare

27

Olszanica

Olszanica

28.

Osówka

Osówka

29.

Pulsze

Pulsze

30.

Samułki Duże

Samułki Duże

31.

Samułki Małe

Samułki Małe

32.

Sasiny

Sasiny

33.

Sieśki

Sieśki

34.

Stacewicze

Stacewicze

35.

Strabla - Łyse

Łyse, Strabla

36.

Szczepany

Szczepany

37.

Szpaki

Szpaki

38.

Topczewo

Topczewo

39.

Tworki

Tworki

40.

Warpechy Nowe

Warpechy Nowe

41.

Warpechy Stare

Warpechy Stare

42.

Wodźki

Wodźki

43.

Wólka Pietkowska

Kamienny Dwór, Wólka Pietkowska

44.

Wólka Zaleska

Wólka Zaleska

45.

Wypychy

Wypychy

46.

Wyszki

Krupice, Wyszki

47.

Zakrzewo

Zakrzewo

48.

Zalesie

Zalesie


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/75/15
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2015 r.

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1) Urząd Gminy Wyszki,

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach,

3) Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach

4) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach,

5) Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli,

6) Szkoła Podstawowa im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Śmidoda

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama