Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/54/15 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art217,art235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r . poz. 885 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/17 14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się dochody i budżetu gminy o kwotę 201 444,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 4 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 282 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 85 056,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi : plan dochodów 16 516 863,90 zł, Dochody bieżące 11 009 636,78 zł , Dochody majątkowe 5 507 227,12 zł, Plan wydatków 17 297 559,65 zł , Wydatki bieżące 10 142 504,96 zł, Wydatki majątkowe 7 155 054,69 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 780 695,75 zł będzie pokryty pożyczką w wysokości 432 430,75 zł i wolnymi środkami w wysokości 348 265,00 zł.

§ 4. Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r. zgodnie załącznikiem Nr 2.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sergiusz Smyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/54/15
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY i WYDATKI


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/54/15
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r


Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę w dziale Administracja publiczna, w dziale Pomoc społeczna oraz w dziale Urzędy Naczelnych organów władzy. Zwiększenia dochodów dokonano także w dziale 756 w paragraf 050 podatek od czynności cywilnoprawnych.

Zmian wydatków dokonano na podstawie pism zwiększających dochody oraz na podstawie pism kierowników jednostek. Zmian w planie wydatków w dziale 010 dokonano w związku z Uchwałą Kolegium RIO Nr 4249/15. Dokonano zwiększeń wydatków związanych z działalnością bieżącą w dziale Gospodarka mieszkaniowa, dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe