reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/67/15 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r. , poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,51 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniowa, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,58 z ł od 1m2 powierzchni użytkowej,

f) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,

g) od budowli służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę, oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków komunalnych - 0,10 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 2. 1. Stawka określona w § 1 pkt 2 lit. g stanowi pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012)

2. Pomocą de minimis, o której mowa w § 2 pkt 1 jest różnica pomiędzy stawką podstawową podatku od nieruchomości, określoną w § 1 pkt 2 lit. f, a stawką preferencyjną, określoną w § 1 pkt 2 lit g.

3. Podmiot ubiegający się o pomoc, jak i korzystający z pomocy zobowiązany jest do składania organowi podatkowemu na dany rok podatkowy:

- zaświadczeń albo oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy,

- informacji, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z póź. zm.),

4. Stawka podatkowa stanowiąca pomoc de minimis określona w uchwale ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy wartość tej pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej w różnych formach i z innych źródeł, w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych nie przekracza równowartości 500 tys. Euro brutto.

5. Podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o przekroczeniu pułapu, określonego w § 2 pkt 4 w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do stosowania stawki stanowiącej pomoc de minimis.

6. Podatnik, który nie dopełni obowiązku określonego w pkt 5, traci prawo do stosowania stawki podatkowej, stanowiącej pomoc de minimis.

§ 3. Przepisy § 2 niniejszej uchwały stosuje się do 31 grudnia 2018 r.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/170/13 Rady Miejskiej w Szepietowie z 29 października 2013 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3882) zmieniona uchwałą Nr XXVII/186/14 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 29 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r., poz.454).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Czarkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

JP Business Law Firm

obsługa prawna biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama