reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/69/15 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W celu zmniejszenia bezrobocia poprzez wspieranie przedsiębiorczości na terenie gminy Szepietowo, wprowadza się zwolnienie od podatku od nieruchomości udzielane na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały stanowi pomoc de minimis, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) nowej inwestycji - należy przez to rozumieć nowo wybudowane budynki i budowle lub ich części zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, których budowa została zakończona albo rozpoczęto ich użytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem - po 01.01.2015 r.;

2) nowych miejscach pracy - należy przez to rozumieć przyrost zatrudnienia u danego przedsiębiorcy, na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy;

3) obiektach handlowych - należy prze to rozumieć całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do sprzedaży detalicznej i hurtowej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów nie produkowanych przez wnioskującego.

§ 3. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) nowo wybudowane budynki lub ich części;

2) nowo wybudowane budowle lub ich części; będące w posiadaniu podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.

2. Zwolnieniem obejmuje się budowle, budynki lub ich części wymienione w ust. 1, zajęte wyłącznie na działalność gospodarczą o charakterze produkcyjnym i usługowym, z wyłączeniem stacji paliw, banków, obiektów handlowych, hoteli, obiektów gastronomicznych, produkcji energii elektrycznej z wiatru.

§ 4. Zwolnienie od podatku ograniczone jest wyłącznie do budowli i budynków lub ich części wymienionych w § 3, w których zostały utworzone nowe miejsca pracy.

§ 5. 1. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony jeżeli inwestycja określona w § 3 uchwały spowodowała wzrost zatrudnienia u podatnika, potwierdzony dokumentami, przy czym uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Stworzone zatrudnienie musi stanowić wzrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w odniesieniu do średniego miesięcznego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających wzrost zatrudnienia, w przeliczeniu na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku nowych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku w okresie krótszym niż 12 miesięcy do obliczeń uwzględnia się okres krótszy od wymaganego tj. maksymalnie możliwy do wykazania.

3. Przy obliczaniu średniego stanu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 2 uwzględnia się pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę na terenie gminy Szepietowo.

§ 6. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 3 przysługuje na okres:

1) 1 roku, jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono od 3 do 5 miejsc pracy;

2) 2 lat, jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono od 6 do 11 miejsc pracy;

3) 3 lat, jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono od 12 do 19 miejsc pracy;

4) 4 lat, jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 20 miejsc pracy;

2. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia organowi podatkowemu i złożono dokumenty, o których mowa w § 7 niniejszej uchwały, a w przypadku ich złożenia przed powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości - zwolnienie stosuje się od początku roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.

3. Po zakończeniu stosowania jednego zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 podatnik nie nabywa prawo do kolejnego w sytuacji, gdy nastąpi dalszy wzrost zatrudnienia w stosunku do poprzedniego okresu na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

4. Warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości jest utrzymanie przez podatnika nowo utworzonych miejsc pracy, o których mowa w § 6 przez okres udzielonego zwolnienia od dnia jego uzyskania.

§ 7. 1. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013, ma obowiązek przedłożenia:

1) wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości w terminie 10 miesięcy od daty powstania okoliczności uprawniających do skorzystania ze zwolnienia;

2) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytkowania;

3) zestawienia średniego zatrudnienia za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym podatnik nabył prawo do zwolnienia;

4) wykazu wszystkich nowo utworzonych miejsc pracy na dzień złożenia przez podatnika wniosku, o którym mowa w pkt 1;

5) oświadczenia o nie posiadaniu zadłużenia wobec gminy Szepietowo z jakiegokolwiek tytułu na dzień dokonania zgłoszenia;

6) zaświadczeń albo oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy;

7) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);

8) innych dokumentów, oświadczeń, o które wystąpi organ podatkowy, mających na celu uwiarygodnienie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości.

2. Przez okres korzystania z pomocy de minimis podatnik jest zobowiązany do przedkładania do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego zaświadczeń albo oświadczeń i informacji, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego progu pomocy de minimis oraz uzyskania innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, na pokrycie których przeznaczona jest pomoc de minimis udzielana na podstawie uchwały, po terminie określonym w ust. 2, podatnik jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie organu udzielającego pomocy na podstawie niniejszej uchwały w terminie 14 dni, poprzez złożenie zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis lub złożenie oświadczenia o wielkości uzyskanej pomocy de minimis albo stosownej informacji o uzyskaniu innej pomocy publicznej.

§ 8. 1. W przypadku nie spełnienia warunków określonych niniejszą uchwałą następuje utrata uprawnień do zwolnienia od podatku od nieruchomości, a przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy.

2. O utracie praw do zwolnienia, przedsiębiorca korzystający z niego obowiązany jest powiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności powodujących utratę zwolnienia.

3. Prawo do zwolnienia wygasa:

1) z upływem okresu zwolnienia od podatku od nieruchomości;

2) z dniem postawienia podatnika w stan likwidacji;

3) z dniem ogłoszenia upadłości podatnika;

4) z dniem zbycia przez przedsiębiorcę nieruchomości objętej zwolnieniem.

4. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia oraz zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy;

5. Nienależnie pobrana pomoc podlega zwrotowi w ciągu 14 dni:

1) przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej - od dnia złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości,

2) przez osoby fizyczne - od dnia otrzymania decyzji zmieniającej wymiar podatku od nieruchomości na dany rok.

§ 9. Prawo do zwolnienia podatnik nabywa po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w niniejszej uchwale.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r. z możliwością stosowania jej przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty jej wygaśnięcia, a po upływie okresu jej stosowania nabyte prawa na podstawie niniejszej uchwały zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Czarkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolska sieć profesjonalnych firm audytorskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama