| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/46/2015 Rady Gminy Sztabin

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938; z 2014 r. poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) Rada Gminy Sztabin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/8/2014 Rady Gminy Sztabin z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2015 rok wprowadza następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 39.926 zł,

- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 39.926 zł;

2) ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 3.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem 16.923.818 zł, w tym: dochody bieżące 15.174.200 zł, dochody majątkowe 1.749.618 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem 17.269.842 zł, w tym: wydatki bieżące 14.976.710 zł, wydatki majątkowe 2.293.132 zł

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 346.024 zł pokryty zostanie wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 346.024 zł;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 2.199.989 zł;

5) dochody i wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą po stronie dochodów 1.530.000 zł, po stronie wydatków 1.912.500 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/46/2015
Rady Gminy Sztabin
z dnia 27 października 2015 r.

Zmiana plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj porozumienia jst

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

1 912 500,00

0,00

1 912 500,00

Rodzaj własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2 165 726,00

0,00

2 165 726,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 861 143,00

0,00

1 861 143,00

4300

Zakup usług pozostałych

125 000,00

- 9 975,00

115 025,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

9 975,00

9 975,00

801

Oświata i wychowanie

6 418 505,00

0,00

6 418 505,00

80101

Szkoły podstawowe

3 227 129,00

- 29 951,00

3 197 178,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 815 305,00

- 29 951,00

1 785 354,00

80195

Pozostała działalność

212 180,00

29 951,00

242 131,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

29 951,00

29 951,00

Razem :

13 157 353,00

0,00

13 157 353,00

Rodzaj zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 199 989,00

0,00

2 199 989,00

Plan wydatków ogółem 17.269.842 z tego:

1. wydatki bieżące 14.976.710 z tego:

1.1. wydatki jednostek budżetowych 11.346.297 z tego:

1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.864.569

1.1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.481.728

1.2. dotacje na zadania bieżące 865.602

1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.363.513

1.4. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 231.298

1.5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0

1.6. obsługa długu 170.000

2. wydatki majątkowe 2.293.132 z tego:

2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.293.132 w tym:

2.1.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 182.241

2.2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/46/2015
Rady Gminy Sztabin
z dnia 27 października 2015 r.

Zadania inwestycyjne na 2015 rok w

Lp

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2015

(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

600

60014

6050

Przebudowa drogi nr 1223B od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220B do drogi gminnej Nr 102829B Janówek-Kopiec

1.530.000

1.530.000

0

0

1.530.000 dotacja Powiat Augustowski

0

Urząd Gminy Sztabin

2

720

72095

6067

6069

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa

54.818

54.818

8.223

0

0

46.595

Urząd Gminy Sztabin

3

600

60095

6060

Zakup kosiarki do poboczy

9.800

9.800

9.800

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

4

600

60095

6050

Budowa parkingu we wsi Jastrzębna Pierwsza

9.000

9.000

9.000

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

5

600

60095

6050

Modernizacja plaży w Sztabinie

28.909

28.909

28.909

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

6

600

60095

6060

Zakup wiaty do wsi Jastrzębna Druga

6.000

6.000

6.000

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

7

921

92195

6050

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Kamień

10.349

10.349

10.349

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

8

921

92195

6060

Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej we wsi Jaminy

5.000

5.000

5.000

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

9

900

90015

6050

Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Komaszówka

6.707

6.707

6.707

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

10

750

75023

6060

Zakup serwera

12.000

12.000

12.000

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

11

750

75023

6060

Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć

5.400

5.400

5.400

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

12

600

60016

6060

Zakup samochodu dostawczego

25.200

25.200

25.200

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

13

801

80103

6067 6069

"Przedszkola jutra w Gminie Sztabin"

14.600

14.600

0

0

0

14.600

Urząd Gminy Sztabin

14

600

60014

6300

Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na "Przebudowę drogi nr 1223B od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220B do drogi gminnej Nr 102829B Janówek-Kopiec"

382.500

382.500

382.500

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

15

630

63095

6057

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie

112.823

112.823

0

0

0

112.823

Urząd Gminy Sztabin

16

754

75412

6060

Zakup nożyc hydraulicznych

13.500

13.500

0

0

13.500

0

Urząd Gminy Sztabin

17

754

75412

6060

Zakup poduszki wysokociśnieniowej

8.100

8.100

2.000

0

6.100

0

Urząd Gminy Sztabin

18

801

80103

6050

Projekt rozbudowy budynku przedszkola w Sztabinie

18.500

18.500

18.500

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

19

750

801

75023

80195

6050

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Urzędu Gminy w Sztabinie oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie-dokumentacja

39.926

39.926

39.926

0

0

0

Urząd Gminy Sztabin

Ogółem

2.293.132

2.293.132

569514

0

1.549.600

174.018

x

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/46/2015
Rady Gminy Sztabin
z dnia 27 października 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

Przeniesienia w planie wydatków w kwocie 39.926 zł dotyczą wprowadzenia do budżetu gminy zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Urzędu Gminy w Sztabinie oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie-dokumentacja".

Przewodniczący Rady


Paweł Karp

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »