| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/73/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych na terenie Gminy Czarna Białostocka

§ 2. 1. Celem niniejszego regulaminu jest w szczególności określenie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego zwanego dalej "Przedsiębiorstwem" oraz odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, uwzględniając wzajemne relacje pomiędzy Przedsiębiorstwem a Odbiorcą.

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają :

1) Ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2015 r. poz. 139);

2) Odbiorca - odbiorca usług , o którym mowa w art.2 pkt 3 ustawy;

3) Przedsiębiorstwo - "Przedsiębiorstwo Komunalne" w Czarnej Białostockiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o którym mowa w art. 2 pkt 4 Ustawy;

4) Umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy;

5) Wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 Ustawy;

6) Wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody;

7) Urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 15 Ustawy;

8) Ścieki bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych, o których mowa w art. 2 pkt 9 Ustawy;

9) Ścieki komunalne - ścieki , o których mowa w art. 2 pkt 10 Ustawy;

10) Ścieki przemysłowe - ścieki, o których mowa w art. 2 pkt 11 Ustawy;

11) Okres rozliczeniowy - określony w Umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków;

12) Regulamin - niniejszy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarna Białostocka.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki Odbiorców warunkujące jego utrzymanie

§ 3. Przedsiębiorstwo ma obowiązek:

1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych niezbędnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, dostaw wody z sieci pod odpowiednim ciśnieniem (0,4-0,6MPa) oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków wynikającą z obowiązujących przepisów;

2) zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji;

3) dokonywać na swój koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy;

4) wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz uzgodnić przedłożoną dokumentację techniczną albo wydać do niej opinię;

5) po odbiorze przyłącza zamontować na swój koszt Wodomierz główny, ponosić koszty związane z jego konserwacją, i w związku z tym dokonywać kontroli jego funkcjonowania z własnej inicjatywy, bez pobierania opłat, z wyjątkiem sytuacji, gdy kontrola odbywa się na wniosek Odbiorcy - wówczas, w przypadku stwierdzenia prawidłowego działania wodomierza kontrolowanego, koszt kontroli ponosi Odbiorca;

6) prowadzić regularną kontrolę wewnętrzną jakości wody;

7) przyjąć do systemu kanalizacyjnego ścieki bytowe, komunalne i przemysłowe od Odbiorców, na podstawie zawartych z nimi Umów, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;

8) kontrolować ilość i jakość odprowadzanych ścieków;

9) zapewnić sprawność techniczną oraz prawidłową eksploatację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

10) w przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie warunków technicznych odbioru ścieków innych niż bytowe, określić dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach, a także kontrolować, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Odbiorcy zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy, Regulaminu oraz umowy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, w szczególności do:

1) korzystania z wody z sieci wodociągowej i korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w umowie i warunkach przyłączenia do sieci;

2) zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych do miejsca, w którym zainstalowany jest Wodomierz główny oraz pozostałe urządzenia pomiarowe w granicach nieruchomości, będących w posiadaniu Odbiorcy;

3) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

4) zapewnienia swobodnego dostępu do kontroli i odczytu urządzeń pomiarowych, Wodomierzy głównych i Wodomierzy dodatkowych w sposób określony w pkt 5);

5) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego Regulaminu, w tym montażu, sprawdzenia, kontroli działania, dokonania remontu, usunięcia awarii urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych należących do Przedsiębiorstwa. Dokumentami upoważniającymi do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń Odbiorcy jest pisemne upoważnienie podpisane przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa do dokonania określonych czynności;

6) zabezpieczenia studzienki lub pomieszczeń z Wodomierzem głównym i urządzeniem pomiarowym przed uszkodzeniami mechanicznymi, działaniem wysokich lub niskich temperatur, oraz przed dostępem osób nieuprawnionych w sposób zapewniający możliwość wykonania czynności związanych z odczytaniem wskazań urządzeń;

7) poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków;

8) informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody w przypadku konieczności ustalania opłat za odprowadzanie ścieków, oraz opomiarowania wodomierzem własnego ujęcia wody;

9) niezwłocznego powiadamiania Przedsiębiorstwa o stwierdzonych uszkodzeniach Wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym uszkodzeniu plomby;

10) niezwłocznego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci;

11) zapewnienia prawidłowego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych, i/lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie;

12) udostępniania Przedsiębiorstwu miejsca na elewacji budynku lub ogrodzeniu nieruchomości Odbiorcy celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z Odbiorcami

§ 5. 1. Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków określają przepisy Ustawy, w szczególności postanowienia określone w art. 6 ust. 3.

2. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, zawartej między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony.

3. Ścieki przemysłowe wprowadzane do sieci kanalizacyjnej powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964).

§ 6. 1. Po podpisaniu protokołów z odbiorów technicznych prac budowlano-montażowych wybudowanego przez Odbiorcę przyłącza do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej należy złożyć wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

2. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do zawarcia Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy.

3. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.

§ 7. Umowa, o której mowa w § 6 może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości, do której ma być dostarczona woda lub z której mają być odprowadzane ścieki.

§ 8. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi Umowa, o której mowa w § 6, zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej.

§ 9. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego Przedsiębiorstwo zawiera umowy z osobami korzystającymi z lokali wskazanymi we wniosku po spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 6 Ustawy.

§ 10. Przedsiębiorstwo ma prawo Odmówić zawarcia Umowy dla budynków wielkolokalowych jeżeli wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 ust. 6 Ustawy.

§ 11. Treść umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nie może ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów Ustawy, z przepisów wykonawczych do Ustawy oraz z niniejszego Regulaminu.

§ 12. 1. Odbiorcy zabrania się:

1) poboru wody z pominięciem Wodomierza głównego i odprowadzania ścieków z pominięciem urządzeń pomiarowych;

2) zmiany lokalizacji Wodomierzy i urządzeń pomiarowych bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa;

3) zrywania plomb i osłon plombowych bez zgody Przedsiębiorstwa;

4) wprowadzania do kanalizacji sanitarnej odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych;

2. Koszty kontroli stwierdzającej naruszenie postanowień ustawy lub niniejszego regulaminu ponosi w całości Odbiorca.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 13. 1. Podstawowe zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określają przepisy Ustawy oraz postanowienia Umowy.

2. Ilości dostarczanej wody ustalana jest na podstawie wskazań Wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu wodociągowym. Wskazania Wodomierza głównego odczytuje Przedsiębiorstwo w okresach obrachunkowych określonych w Umowie.

3. Ilość ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej przez Odbiorcę ustalana jest na podstawie odczytów z urządzenia pomiarowego zamontowanego przez Odbiorcę i na jego koszt w miejscu wskazanym przez Przedsiębiorstwo, a w przypadku jego braku - jako ilość równą ilości pobranej wody z sieci wodociągowej i ujęć własnych.

4. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie Wodomierza dodatkowego zainstalowanego na koszt Odbiorcy i na warunkach ustalonych przez Przedsiębiorstwo.

5. Rozliczenia z Odbiorcami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo zgodnie z taryfami wprowadzonymi na podstawie obowiązujących przepisów.

6. W rozliczeniach, strony Umowy zobowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej, bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy bez konieczności zmiany Umowy.

§ 14. Długość okresu rozliczeniowego określa Umowa przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 15. Przedsiębiorstwo:

1) ma obowiązek wydać warunki techniczne przyłączenia w sytuacji, gdy istnieje możliwość techniczna prawidłowej realizacji usługi;

2) ma prawo odmówić przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych i/lub odpowiednich warunków technicznych umożliwiających prawidłową realizację usług;

3) ma prawo odmówić przyłączenia do sieci wodno- kanalizacyjnej jeśli sieć lub przyłącze zostało wykonane niezgodnie z przedłożoną do uzgodnienia dokumentacja techniczną, obowiązującymi przepisami, powszechnie obowiązującymi normami budowlanymi.

§ 16. Zakres budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:

1) realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji Wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci;

2) koszty zainstalowania i utrzymania Wodomierza głównego pokrywa Przedsiębiorstwo, a urządzenia pomiarowego i Wodomierza dodatkowego Odbiorca.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 17. Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez Przedsiębiorstwo, zwanych dalej "warunkami technicznymi przyłączenia."

§ 18. 1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci lub osoba zainteresowana nie posiadająca tytułu prawnego.

2. Osoba, której mowa w ust.1, składa w Przedsiębiorstwie wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia.

3. Do wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy załączyć:

1) mapę sytuacyjną w skali 1:500;

2) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu);

§ 19. 1. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

1) dane wnioskodawcy;

2) określenie:

a) rodzaju planowanego przyłącza,

b) ilości, przeznaczenia i charakterystyki zużycia wody,

c) ilości i rodzaju odprowadzanych ścieków,

3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności:

a) określenie czy budynek jest istniejący czy projektowany,

b) rodzaju zabudowy,

c) adres inwestycji,

d) określenie czy obiekt posiada własne ujęcie wody.

4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

5) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości.

§ 20. 1. Przedsiębiorstwo określa warunki techniczne przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa § 19 ust. 2.

2. Warunki techniczne przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

3. Warunki techniczne przyłączenia powinny określać w szczególności:

1) miejsce włączenia,

2) trasę przebiegu przyłącza,

3) zagłębienie i posadowienie przewodów,

4) materiał przewodów i uzbrojenia,

5) wymagania dotyczące:

a) miejsca zainstalowania Wodomierza głównego,

b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,

6) obowiązki Odbiorcy,

7) wymagania jakie powinna spełniać dokumentacja techniczna,

8) sposób uzgodnienia dokumentacji technicznej,

9) procedurę odbioru przyłącza i zawarcia Umowy.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania odbioru przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo

§ 21. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia, uzgodnioną dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

2. Odbiory częściowe, próby techniczne i odbiór końcowy przeprowadzane są przy udziale stron lub ich upoważnionych przedstawicieli.

3. Odbiór częściowy jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikowe) należy zgłaszać przed zasypaniem.

4. Przed zasypaniem należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w co najmniej dwóch egzemplarzach: dla Przedsiębiorstwa, a w przypadku budowy przyłącza w trybie pozwolenia na budowę dla Przedsiębiorstwa i dla urzędu właściwego dla spraw związanych z aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 22. 1. Termin odbioru końcowego osoba ubiegająca się o przyłączenie uzgadnia z Przedsiębiorstwem, zgłaszając gotowość do odbioru z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem.

2. Zgłoszenie do odbioru winno zawierać w załączeniu, w szczególności protokoły: prób szczelności, odbiorów częściowych i dezynfekcji, zarejestrowany powykonawczy operat geodezyjny.

3. Z odbioru końcowego strony sporządzają protokół odbioru końcowego, który powinien zawierać co najmniej:

1) datę odbioru,

2) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy

uzbrojenia) ;

3) przeprowadzone próby ciśnienia i/lub szczelności z wynikiem pozytywnym;

4) dla przyłącza kanalizacyjnego - rodzaj odprowadzanych ścieków;

5) określenie granic własności i eksploatacji przyłącza;

6) uwagi dotyczące różnic pomiędzy zatwierdzoną dokumentację techniczną a wybudowanym przyłączem;

7) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.

§ 23. Jeżeli warunki przyłączenia obejmowały również wybudowanie przez osobę ubiegającą się o przyłączenie odcinka sieci lub innego urządzenia wodociągowego i kanalizacyjnego, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń, w trybie analogicznym do odbioru przyłącza.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednichparametrów dostarczanej wody i wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 24. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania Odbiorcom informacji dotyczących występujących zakłóceń, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług w szczególności gdy:

1) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków;

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska;

3) zaistnieje klęska żywiołowa lub działania osób trzecich.

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 2 Przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych Przedsiębiorstwo zawiadomi Odbiorców na 7 dni przed jej planowanym terminem w sposób zwyczajowo przyjęty. W przypadku, gdy planowana przerwa potrwa dłużej niż 24 godziny, Przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt poboru wody.

Rozdział 9.
Standardy obsługi Odbiorców, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wodyi odprowadzaniu ścieków

§ 25. 1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust.1, wnoszone są na piśmie, osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez osobę upoważnioną przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa.

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpływu.

§ 26. Jeżeli strony nie ustaliły w Umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków:

1) udzielenie informacji na żądanie Odbiorców następuje w ciągu:

a) niezwłocznie - na telefoniczne żądanie według stanu wiedzy w chwili udzielania informacji,

b) 14 dni - jeżeli wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 27. Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług Przedsiębiorstwa:

1) w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, który udostępnia nieodpłatnie wgląd:

a) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

c) w niniejszym Regulaminie.

2) w Przedsiębiorstwie, udostępniającym nieodpłatnie:

a) wgląd w wieloletni plan rozwoju i modernizacji;

b) niniejszy Regulamin

Rozdział 10.
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 28. Woda do celów przeciwpożarowych dostępna jest z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 29. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie Umowy zawieranej pomiędzy gminą Czarną Białostocką, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej. Uprawnieni do poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci (przyłączach) są jednostki straży pożarnych.

§ 30. Ilość wody pobieranej na cele pożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych niezwłocznie przez jednostkę straży pożarnej Przedsiębiorstwu.

§ 31. Należnością za wodę pobraną na cele pożarowe obciążana jest Gmina na podstawie oddzielnej Umowy.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 32. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Czarna Białostocka, który został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej Nr XLI/329/06 z dnia 31 stycznia 2006 r., zmieniony uchwałą Nr XVIII/345/06 z dnia 28 marca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006 r. Nr 61, poz. 689 i Nr 122, poz. 1163).

2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Rudnik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »