reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/41/15 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Dziadkowice

Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Gminy Dziadkowice.

2. W skład Młodzieżowej Rady Gminy Dziadkowice, wchodzą uczniowie i absolwenci Gimnazjum Nr 1 w Dziadkowicach, na zasadach określonych w statucie Młodzieżowej Rady Gminy Dziadkowice, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Teresa Wasilewska


Załącznik do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 16 listopada 2015 r.

STATUT

MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY DZIADKOWICE

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1. Młodzieżowej Radzie - należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Gminy Dziadkowice.

2. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Dziadkowice.

3. Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Dziadkowice.

4. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dziadkowice.

5. szkołach gimnazjalnych - należy przez to rozumie szkoły gimnazjalne mające swą siedzibę na terenie gminy Dziadkowice,

6. uczniach szkół ponad gimnazjalnych - należy przez to rozumieć, uczniów dowolnych szkół ponad gimnazjalnych, absolwentów szkół gimnazjalnych z terenu gminy Dziadkowice,

7. Radnym - należy przez to rozumieć członka młodzieżowej rady.

§ 2. 1. Młodzieżowa Rada jest reprezentacją młodzieży do 18 - tego roku życia na terenie gminy Dziadkowice.

2. Podstawą działań Młodzieżowej Rady jest praca społeczna radnych. Radni za pełnienie swojej funkcji nie mogą pobierać wynagrodzeń ani diet.

3. Młodzieżowa Rada nie jest związana z żadną partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym.

4. Młodzieżowa Rada nie posiada osobowości prawnej.

§ 3. 1. Młodzieżowa Rada liczy od 8 do 15 radnych, w zależności od liczby kandydatów.

2. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 1 rok. Czas trwania kadencji liczony jest od daty wyborów.

Rozdział 2.

Cele i środki działania

§ 4. Celem działania Młodzieżowej Rady jest:

1. kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez wdrażanie się do działań samorządowych,

2. włączenie młodzieży gminy do współpracy z organami samorządu lokalnego,

3. kształtowanie poczucia uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji, które mają wpływ na jakość życia w środowisku,

4. reprezentowanie postaw i potrzeb dzieci i młodzieży wobec władz gminy oraz innych instytucji zewnętrznych, w tym lokalnej grupy działania,

5. postulowanie do władz gminy w sprawach dotyczących młodzieży,

6. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,

7. promowanie samorządności wśród ludzi młodych.

§ 5. Młodzieżowa Rada realizuje swoje cele poprzez:

1. konsultowanie i opiniowanie skierowanych do niej projektów uchwał Rady Miejskiej regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia,

2. inicjowanie działań dotyczących życia młodych mieszkańców wspólnoty samorządowej Gminy Dziadkowice,

3. podejmowanie działań propagujących cele Młodzieżowej Rady, szczególnie w zakresie upowszechniania idei samorządowej,

4. koordynację i inspirację inicjatyw młodych mieszkańców wspólnoty samorządowej gminy,

5. prowadzenie działalności informacyjno - doradczej w sprawach istotnych dla młodzieży,

6. nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele są zbieżne z celami Młodzieżowej Rady.

Rozdział 3.

Organy Młodzieżowej Rady

§ 6. Organami Młodzieżowej Rady są:

1. Prezydium Rady

2. Komisja Rewizyjna

3. Zespoły problemowe.

§ 7. 1. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady, zwane dalej "Prezydium" powoływane przez Radę na okres kadencji.

2. W skład Prezydium wchodzą:

a) Przewodniczący Rady,

b) Wiceprzewodniczący,

c) Sekretarz,

3. Prezydium Rady wybiera z pośród siebie.

4. Rada wybiera prezydium Rady zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu rady w głosowaniu tajnym.

5. Rada może odwołać Prezydium lub Członka Prezydium większością 2/3 głosów w obecności 2/3 składu Rady, w głosowaniu tajnym, na wniosek co najmniej 1 składu rady.

6. Członek Prezydium może zrezygnować z pełnienia funkcji w Prezydium.

7. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Prezydium lub całego prezydium pełnią oni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka Prezydium.

8. Wybór nowego Członka Prezydium lub Prezydium musi odbyć się w ciągu miesiąca od dnia odwołania lub rezygnacji Członka Prezydium lub Prezydium.

9. Prezydium ustępującej kadencji pełni swoje obowiązki do czasu powołania Prezydium kolejnej kadencji.

§ 8. Do zadań Prezydium należy w szczególności:

1. przygotowanie projektów uchwał Młodzieżowej Rady,

2. określenie sposobu wykonywania uchwał Młodzieżowej Rady,

3. realizacja uchwał Młodzieżowej Rady.

§ 9. 1. Do zadań Przewodniczącego Młodzieżowej Rady należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej Rady,

b) organizowanie pracy Prezydium,

c) reprezentowanie Młodzieżowej Rady na zewnątrz,

d) zwołanie sesji Młodzieżowej Rady, przygotowanie porządku dziennego obrad, przewodniczenie obradom,

e) składanie Młodzieżowej Radzie sprawozdań z działalności między sesjami.

2. Podczas nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący Rady.

§ 10. Do zadań Sekretarza Młodzieżowej Rady należy w szczególności:

a) Prowadzenie dokumentacji Młodzieżowej Rady,

b) Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Młodzieżowej Rady,

c) Sporządzanie protokołów z sesji Młodzieżowej Rady i posiedzeń Prezydium,

d) Nadzór nad stroną internetową Młodzieżowej Rady, mediami społecznościowymi Młodzieżowej Rady.

§ 11. 1. Młodzieżowa Rada kontroluje działalność Prezydium poprzez powołanie w tym celu, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, Komisję Rewizyjną,

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech radnych, nie będących członkami prezydium.

3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zalecone przez Młodzieżową Radę w zakresie kontroli i nadzoru.

4. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Komisji spośród członków Komisji.

§ 12. 1. Młodzieżowa Rada może powoływać ze swego grona zespoły problemowe, których celem jest wykonywanie konkretnych zadań wynikających z uchwały Młodzieżowej Rady.

2. Skład osobowy zespołu, zakres jego zadania i termin realizacji określa Młodzieżowa Rada w drodze uchwały.

3. Zespół problemowy może występować z inicjatywą uchwałodawczą.

Rozdział 4.

Sesje Młodzieżowej Rady

§ 13. Młodzieżowa Rada odbywa sesje w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, z przerwą w okresie wakacji letnich i ferii zimowych.

§ 14. 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący ustalając projekt porządku obrad oraz miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.

2. Przewodniczący zwołuje sesje z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 4 radnych.

3. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem wysyłając zawiadomienia wraz z projektami uchwał, a także innymi materiałami niezbędnymi radnym.

4. O sesji powiadamia się, w trybie przewidzianym w ust. 3 Koordynatora Młodzieżowej Rady.

5. Pierwszą sesję zwołuje Przewodniczący Rady Gminy w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady.

6. W nadzwyczajnym przypadku sesje mogą być zwołane bez zachowania wymogów, określonym w ust. 3.

§ 15. Przed każdą sesją Przewodniczący w uzgodnieniu z Koordynatorem Młodzieżowej Rady ustala listę osób zaproszonych na sesję.

§ 16. Obrady Młodzieżowej Rady są jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad Przewodniczący Rady podaje do wiadomości publicznej na trzy dni przed sesją poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Młodzieżowej Rady oraz w siedzibie szkoły.

§ 17. 1. Młodzieżowa Rada jest zdolna do podejmowania uchwał w obecności quorum - co najmniej połowę składu Młodzieżowej Rady.

2. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, Przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu sesji, wyznaczając jej nowy termin.

§ 18. 1. Sesję otwiera i prowadzi jej obrady Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: "Otwieram …. sesję Młodzieżowej Rady Gminy Dziadkowice".

§ 19. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem właściwego porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rady, porządek może być zmieniony.

2. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad osobom spoza Rady, które zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.

§ 20. 1. Rada może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy składu Rady.

2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady w głosowaniu jawnym, chyba że statut stanowi inaczej.

3. Rada może zawsze ustalić przeprowadzenie tajnego głosowania, a także ustalić konieczność uzyskania bezwzględnej większości głosów.

§ 21. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały może występować Prezydium i co najmniej 2 członków Rady oraz zespół problemowy zgodnie z § 12 ust.3.

2. Z wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwałodawczej mogą występować do podmiotów wymienionych w ust.1 samorządy uczniowskie.

§ 22. 1. Uchwała Rady powinna zawierać:

a) datę i tytuł,

b) podstawę prawną,

c) rozstrzygnięcie,

d) sposób wykonania,

e) termin wejścia w życie,

f) uzasadnienie,

2. uchwały opatruje się numerem sesji, numerem uchwały oraz datą,

3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady,

4. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem sesji.

§ 23. 1. Członkowie Rady mogą w istotnych sprawach składać interpelacje. Interpelacje składa się na piśmie. Odpowiedź na interpelacje powinna być udzielona pisemnie w terminie 14 dni od jej złożenia. Na interpelacje odpowiada Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady.

2. W czasie obrad członkowie Rady mogą składać zapytania.

3. W miarę możliwości Przewodniczący lub wyznaczone przez niego osoby udzielają odpowiedzi na zapytania w końcowej części obrad Rady. W przypadku niemożliwości udzielenia odpowiedzi na sesji należy jej udzielić na następnej sesji.

§ 24. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję Młodzieżowej Rady wypowiadając formułę "Zamykam Sesję Młodzieżowej Rady Gminy Dziadkowice ".

§ 25. Z każdej sesji Sekretarz sporządza protokół, będący zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz teksty podjętych uchwał. Członkowie Rady mogą zgłaszać poprawki do protokołu.

§ 26. 1. Zwykła większość głosów oznacza, że "za" projektem opowiedziało się więcej członków Rady niż "przeciw".

2. Bezwzględna liczba głosów oznacza, że przechodzi uchwała bądź kandydatura, które uzyskały, co najmniej 1 głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn. przeciwnych i wstrzymujących się .

§ 27. 1. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano "za", "przeciw" oraz "wstrzymujące się".

2. W głosowaniu tajnym za głosy ważne uznaje się te, które oddano w sposób określony wcześniej przez Radę dla tego głosowania.

3. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza komisja skrutacyjna powołana na sesji spośród radnych, składająca się z dwóch osób.

4. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole sesji.

§ 28. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady przy pomocy Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, a w razie potrzeby również przez innych członków Rady wyznaczonych przez Przewodniczącego.

Rozdział 5.

Opieka merytoryczna i nadzór w zakresie zgodności z prawem

§ 29. 1. Wójt - wyznacza w drodze zarządzenia Koordynatora Młodzieżowej Rady.

2. Zadaniem Koordynatora Młodzieżowej Rady jest zapewnienie warunków umożliwiających przepływ informacji pomiędzy Młodzieżową Radą a organami samorządowymi Gminy.

3. Przewodniczący Młodzieżowej Rady zobowiązany jest do przedłożenia Przewodniczącemu Rady Gminy uchwał Młodzieżowej Rady w terminie 7 dni od ich podjęcia.

4.

W każdej szkole zostanie wyznaczony nauczyciel - koordynator działań Młodzieżowej Rady, który reprezentował będzie młodzież i współpracował z koordynatorem gminnym powołanym przez Wójta.

§ 30. Nadzór nad działalnością Młodzieżowej Rady sprawuje Rada Gminy Dziadkowice.

Rozdział 6.

Zasady wyborów Młodzieżowej Rady

§ 31. Wybranym do Rady może być każda osoba, która w dniu wyborów jest uczniem szkoły gimnazjalnej z terenu Gminy Dziadkowice lub jej absolwentem do 18-tego roku życia, nie karana wyrokiem sądowym oraz nie zawieszona w prawach ucznia, mieszkająca na terenie Gminy Dziadkowice.

§ 32. Każdej szkole wymienionej w § 2 ust.1 przysługuje prawo wyboru przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Gminy w liczbie:

1. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Dziadkowicach - 15 osób, gdzie:

a) 10osób - z listy uczniów gimnazjum,

b) 5 osób - absolwentów gimnazjum do 18 - tego roku życia.

§ 33. Okręgiem wyborczym jest Publiczne Gimnazjum nr 1 w Dziadkowicach. Okręg ten posiada dwie listy kandydatów, tj. lista uczniów gimnazjum i lista absolwentów tego gimnazjum do 18 roku życia.

§ 34. 1. W przypadku braku kandydatur na którąś z list, wolne mandaty przechodzą na inną listę w obrębie tego samego okręgu wyborczego.

2. W przypadkach równej liczby głosów oddanych na kilku kandydatów a mających wpływ na obsadę ostatniego wolnego mandatu w danym okręgu wyborczym, mandat ten wyłania się w drodze publicznego losowania, spośród tych kandydatów. Forma i tryb wyborów przeprowadzane są zgodnie z zasadami przeprowadzania wyborów uczniowskich.

§ 35. Przedstawicieli do Młodzieżowej Rady wybiera młodzież ucząca się w szkołach gimnazjalnych oraz ich absolwenci do 18-tego roku życia mieszkający na terenie Gminy Dziadkowice, w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich.

§ 36. 1. Wybory do Rady zarządza się nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji Rady.

2. Wybory do Rady zarządza Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dziadkowice.

3. W przypadku ukończenia przez członka rady wieku 18 przed upływem kadencji Rady, na to miejsce wchodzi osoba, która miała największą ilość głosów w wyborach do Rady w danym okręgu, a nie dostała się do pierwszego składu.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji Rady, na to miejsce wchodzi osoba, która miała największą ilość głosów w wyborach do Rady, a nie dostała się do pierwszego składu.

§ 37. Za organizację i przeprowadzenie wyborów odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

§ 38. Przed głosowaniem każdemu z kandydatów przysługuje prawo do przedstawienia swojej osoby na forum samorządu uczniowskiego danej szkoły.

§ 39. 1. Z przeprowadzonego głosowania jest sporządzany protokół.

2. Wyniki głosowania podaje się do wiadomości społeczności uczniowskiej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej szkole.

3. Po jednym egzemplarz protokołu przekazuje się do Biura Rady Gminy oraz nowo wybranej Młodzieżowej Radzie Gminy.

§ 40. Wybory do Rady I kadencji zarządza Wójt Gminy Dziadkowice.

§ 41. Informacje o dokonanym wyborze przekazuje Wójt do Biura Rady Gminy Dziadkowice przed upływem 7 dni od chwili wyboru. Nie przekazanie informacji w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału przedstawiciela danej placówki w pracach Młodzieżowej Rady Gminy Dziadkowice.

§ 42. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie dotyczących wyborów, decyzje podejmuje Prezydium Rady Gminy Dziadkowice.

Rozdział 7.

Postanowienia końcowe

§ 43. Siedzibą Młodzieżowej Rady jest Urząd Gminy Dziadkowice.

§ 44. Obsługę techniczną i administracyjną Młodzieżowej Rady zapewnia Biuro Rady Gminy Dziadkowice.

§ 45. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, Młodzieżowa Rada podejmuje odrębne uchwały.

§ 46. Sprawy, których Młodzieżowa Rada nie zakończyła w czasie trwania kadencji, kontynuuje Młodzieżowa Rada następnej kadencji.

§ 47. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie jego nadania. Młodzieżowa Rada może wnioskować o dokonanie zmian w Statucie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama