Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/131/15 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 18 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od roku 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2015, poz. 1515), art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r.poz.849 oraz z 2015r. poz. 528,poz.699,poz.774 oraz poz.1045, poz. 1283, poz. 1777) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Określa się roczną wysokość stawek podatku od nieruchomości :

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,78 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,42 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji(Dz.U.z 2015r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego-3 zł od 1m2 powierzchni:

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2%ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2014r.poz.849 oraz z 2015r.poz.528,poz.699,poz.774 oraz poz.1045).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 31 października 2012 r. Nr XXIV/138/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2013 roku (Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z roku 2012 poz.3357).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Harasiuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe