Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/58/15 Rady Gminy Krypno

z dnia 13 listopada 2015r.

w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Krypno na lata 2016 - 2019

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446; z 2015 r. poz. 397, poz. 774) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Krypno na lata 2016 - 2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krypno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Walendziński


Uzasadnienie

Gmina, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w zakresie zadań własnych realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Obowiązek sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami nakłada na Gminę art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446; z 2015 r. poz. 397, poz. 774). Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku pismem numer R.51206.2015.20 z dnia 12.10.2015 r. pozytywnie zaopiniował Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Krypno na lata 2016 - 2019.


Załącznik do Uchwały Nr X/58/15
Rady Gminy Krypno
z dnia 13 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe