Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Przerośl

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014r. poz.40; z 2015 r. poz. 1045) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. poz. 1025 ) z kwoty - 53,75 zł za 1 kwintal do kwoty 43,45 zł za 1 kwintal, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2016 rok na terenie Gminy Przerośl.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Radzewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe