Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Przerośl

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz.849; z 2015r. poz. 528, poz.699, poz.774, poz.1045, 1283, 1777) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie- 78 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie- 303 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton- 432 zł.

2. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie- 1508 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie- 1807 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton- 1895

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12ton - wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,

5. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1514 zł.

6. Od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,

7. Od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 765

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1630

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXV/178/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 4226).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Radzewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/60/2015
Rady Gminy Przerośl
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/60/2015
Rady Gminy Przerośl
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/60/2015
Rady Gminy Przerośl
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe