Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Przerośl

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ) art, 15, ust.1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz.849; z 2015r. poz. 528, poz.699, poz.774, poz.1045, 1283, 1777) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz.1649), zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rady Gminy Przerośl:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalenia i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów; terminy płatności dla inkasentów

§ 2. Na terenie Gminy Przerośl wprowadza się opłatę targową.

§ 3. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Przerośl w wysokości 15 zł.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się pracownikom Urzędu Gminy :

a) Kramkowska Teresa - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat oraz obsługi kasowej,

b) Pietrzak Wioletta inspektor ds. księgowości podatkowej, płac i rozliczeń

3. Opłatę targową inkasenci pobierają bezpośrednio od sprzedającego w dniu dokonywania sprzedaży i odprowadzają na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Przerośli w terminie do 15 i do 30 (31) każdego miesiąca .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXV/179/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 listopada 2013r. r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 4227).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Radzewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe