reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/57/15 Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.1515, poz.1890) i art. 17 ust. 1, art. 19 pkt1 lit.b) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz.849; zm. z 2015r. poz.528, poz.699, poz.774, poz.1045, poz.1283, poz.1777, poz.1890), art 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.613, poz.699, poz.978, poz.1197, poz.1269, poz.1311, poz.1649) uchwala się, co następuje:

§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Gminy Mielnik:

1) wprowadza opłatę miejscową;

2) określa miejscowości w których pobiera się opłatę miejscową;

3) określa wysokość stawek opłaty miejscowej;

4) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej;

5) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso;

6) wprowadza obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej oraz określa szczegółowy zakres danych zawartych w tej ewidencji uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej.

§ 2. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie następujących miejscowości: Maćkowicze, Mielnik, Niemirów, Osłowo, Sutno, Wajków.

§ 3. Opłata miejscowa wynosi 1zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 4. Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania na rachunek organu podatkowego, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających na terenie gminy dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

§ 6. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanych i terminowo odprowadzonych opłat.

§ 7. Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek lub w kasie Urzędu Gminy Mielnik w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

§ 8. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:

- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,

- liczbę dni, za które opłata jest pobierana,

- właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu,

- łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XIV/64/08 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie opłaty miejscowej (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2008r. Nr 104, poz.1070).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Nikitorowicz


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 199/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszone w niniejszej ustawe- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama