reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/58/15 Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.1515, poz.1890) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz.849; zm. z 2015r. poz.528, poz.699, poz.774, poz.1045, poz.1777, poz.1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Mielnik:

1. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 400,00zł

2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 720,00zł

3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 880,00zł

2. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do uchwały;

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 960,00zł

2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1040,00zł

3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1120,00zł

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;

5. Od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 880,00zł

6. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) według stawek określonych w załączniku Nr 3 do uchwały;

7. Od autobusów, o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

1) mniejszej niż 22 miejsca - 1040,00zł

2) równej lub wyższej niż 22 miejsca -1360,00zł

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Rady Gminy Mielnik Nr XXXIII/242/14 z 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2014r. poz.3740).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Nikitorowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/58/15
Rady Gminy Mielnik
z dnia 24 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 2 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zwieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

880

908

13

14

908

933

14

15

933

946

15

946

1307

Trzy osie

12

17

908

924

17

19

924

943

19

21

943

955

21

23

955

1059

23

25

1059

1645

25

1059

1645

Cztery osie i więcej

12

25

955

965

25

27

965

1087

27

29

1087

1726

29

31

1726

2560

31

1726

2560

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Nikitorowicz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/58/15
Rady Gminy Mielnik
z dnia 24 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 4 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1464

1464

18

25

1464

1464

25

31

1464

1464

31

1474

2023

Trzy osie i więcej

12

40

1464

1798

40

1798

2660

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Nikitorowicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/58/15
Rady Gminy Mielnik
z dnia 24 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 6 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

880

900

18

25

963

981

25

981

998

Dwie osie

12

28

880

893

28

33

910

923

33

38

923

1348

38

1200

1774

Trzy osie i więcej

12

38

923

984

38

984

1464

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Nikitorowicz


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 199/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszone w niniejszej ustawe- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Siwek

Specjalista Home broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama