Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/70/15 Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom niepublicznym, działającym na terenie powiatu suwalskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 90 ust. 4 i 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240 i 1418) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówkom niepublicznym, działającym na terenie powiatu suwalskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) szkole - należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Suwalskiego;

3) placówce - należy przez to rozumieć jedną z placówek, o których mowa w art. 2 pkt 4, 5 i 7 ustawy, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Suwalskiego;

4) organie prowadzącym szkołę lub placówkę - należy przez to rozumieć inne niż Powiat Suwalski, osoby prawne i fizyczne, prowadzące na terenie powiatu suwalskiego szkołę lub placówkę, o których mowa w pkt 2 i 3.

§ 3. 1. Dotacje dla szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Suwalski na dany rok.

2. Dotacje dla szkół, niewymienionych w ust. 1, przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości równej 50 % ustalonych w budżecie Powiatu Suwalskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie powiatu suwalskiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat lub gminę na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

3. Dotacje dla placówek, o których mowa w art. 2 pkt. 4 i 5 ustawy, które zgodnie z art. 71b ust. 2a prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przysługują w wysokości równej kwocie, przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Suwalski na dany rok budżetowy.

4. Dotacje dla placówek, o których mowa w art. 2 pkt. 5 i 7 ustawy, przysługują na każdego wychowanka w wysokości równej kwocie, przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Suwalski na dany rok budżetowy, a w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wysokości równej kwocie, przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Suwalski na dany rok budżetowy.

5. Dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe przysługują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Suwalski na dany rok budżetowy.

§ 4. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek organu prowadzącego szkołę/placówkę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, złożony w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 2g ustawy.

§ 5. 1. Dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy szkoły lub placówki, wskazany we wniosku, w 12 częściach (co miesiąc), z wyjątkiem dotacji o której mowa w ust. 3, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że część za grudzień jest przekazywana do dnia 15 grudnia, zaokrąglając do pełnych złotych, na podstawie przedstawionej przez organ prowadzący szkołę/placówkę informacji o liczbie uczniów/wychowanków, o której mowa w § 6 pkt 1.

2. W przypadku szkół, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały dotacja jest wypłacana zaliczkowo i zostanie ona w oparciu o przedstawioną informację o liczbie uczniów, którzy spełnili warunek uczestnictwa w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim, w kolejnym miesiącu powiększona lub pomniejszona do wysokości należnej.

3. Tryb przekazywania dotacji na słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego określa art. 90 ust. 8 i 9 ustawy.

§ 6. Organ prowadzący szkołę/placówkę, otrzymujący comiesięczną dotację zobowiązany jest do:

1) comiesięcznego przekazywania informacji o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, z tym, że za grudzień w terminie do 5 dnia tego miesiąca, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Podana liczba uczniów powinna być zgodna z liczbą uczniów wykazaną w księdze uczniów, prowadzonej przez szkołę lub placówkę;

2) comiesięcznego przekazywania informacji o liczbie uczniów, którzy spełnili warunek uczestnictwa w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych według stanu za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym następuje przekazanie dotacji przypadającej na dany miesiąc;

3) przedłożenia organowi dotującemu rocznego sprawozdania z liczby uczniów oraz rozliczenia wykorzystania dotacji - w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym, w którym szkoła/placówka otrzymała dotację, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. W przypadku, gdy szkoła lub placówka kończy działalność w trakcie roku budżetowego, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji, nie później jednak niż w dniu likwidacji;

4) prowadzenia dokumentacji szkoły/placówki w taki sposób, aby możliwe było wyodrębnienie wydatków finansowych z otrzymanej dotacji;

5) wykorzystania dotacji zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy.

§ 7. 1. Organ dotujący może przeprowadzać w szkołach i placówkach, które otrzymały dotacje, kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3e-3g ustawy.

2. Kontroli podlega:

1) prawidłowość pobrania dotacji, czyli zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów/wychowanków, wykazywanej w informacjach, o których mowa w § 6 pkt 1;

2) prawidłowość wykorzystania dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem, określonym w art. 90 ust. 3d ustawy, na podstawie dokumentacji księgowej, w tym dowodów księgowych;

3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 6 pkt 3, z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły/placówki.

3. Prawo kontroli, o której mowa w ust. 1, przysługuje Staroście Suwalskiemu oraz upoważnionym przez niego osobom.

4. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia pisemnie dyrektora szkoły/placówki nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

5. Kontrolujący ma prawo do wstępu do pomieszczeń objętych przedmiotem kontroli, wglądu do dokumentów oraz żądania wykonania z nich odpisów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem a także żądania udzielania informacji i wyjaśnień związanych z przedmiotem kontroli.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisywany przez obie strony, który po jednym egzemplarzu otrzymuje szkoła/placówka kontrolowana, a drugi organ kontrolujący.

7. Szkole/placówce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

8. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

9. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia, który podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolera.

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontroler czyni zapis w protokole.

11. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli szkole/placówce kontrolowanej.

12. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja wykorzystana została niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana została nienależnie lub w nadmiernej wysokości to podlega ona zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Suwałkach.

§ 9. Traci moc uchwała nr XXIX/161/09 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym, działającym na terenie powiatu suwalskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Mackiewicz


Załącznik nr 1 do uchwały nr X/70/15
Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 26 listopada 2015 roku

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH Z BUDŻETU POWIATU SUWALSKIEGO NA ROK .......

1. Nazwa i adres organu prowadzącego szkołę/placówkę:


…………………………………………………………………………………….............................................

2. Nazwa i adres szkoły/placówki:


…………………………………………………………………………………………......................................

3. Typ i rodzaj szkoły/placówki

..........................................................................................................................................................................

4. NIP i REGON szkoły/placówki

..........................................................................................................................................................................

5. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Suwalskiego


……………………………………………………………………………………..................................................

6. Numer i data decyzji nadania uprawnień szkoły publicznej:


………………………………………………………………………………………..............................................

7. Zawody w których kształci szkoła

..........................................................................................................................................................................

8. Dane o planowanej liczbie uczniów /wychowanków:

1) styczeń - sierpień................................................, w tym:

a) liczba uczniów (wychowanków) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i rodzaj niepełnosprawności:

......................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………...................................

b) liczba uczniów (wychowanków) objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

……………………..................................................................................................................................

2) wrzesień - grudzień .............................................., w tym:

a) liczba uczniów (wychowanków) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i rodzaj niepełnosprawności:

……………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................

b) liczba uczniów (wychowanków) objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

……………………...................................................................................................................................

9. Planowana liczba słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz rodzaje kwalifikacji:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

10. Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji:

..........................................................................................................................................................................

..........………………....................................................
miejscowość i datapodpis i pieczątka organu prowadzącego szkołę/placówkę


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/70/15
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 26 listopada 2015 r.

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW W MIESIĄCU.......................ROKU...........

1. Nazwa i adres organu prowadzącego szkołę/placówkę:


…………………………………………………………………………………………........................................

2. Nazwa i adres szkoły/placówki:


…………………………………………………………………………………………..........................................

Faktyczna liczba uczniów/wychowanków w pierwszym dniu miesiąca, za który ma być przekazana dotacja

Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w miesiącu poprzednim, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na listach obecności na tych zajęciach (dotyczy szkół, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały)

Liczba ogółem

w tym:

liczba uczniów (wychowanków) z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego/orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z podaniem rodzaju niepełnosprawności

liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

..........……………….................................................................
miejscowość i datapodpis i pieczątka organu prowadzącego szkołę/placówkęZałącznik Nr 3 do uchwały Nr X/70/15
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 26 listopada 2015 r.

ROZLICZENIE ROCZNE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU SUWALSKIEGO ZA ROK ................

1. Nazwa i adres organu prowadzącego szkołę/placówkę:


…………………………………………………………………………………………......................................

2. Nazwa i adres szkoły/placówki:


…………………………………………………………………………………………..........................................

3. Typ i rodzaj szkoły/placówki

..........................................................................................................................................................................

4. Zawody w których kształci szkoła

..........................................................................................................................................................................

5. Faktyczna liczba uczniów/wychowanków:

Szkoła, o której mowa w § 3 ust. 2 uchwały, podaje liczbę uczniów (stan na ostatni dzień miesiąca), którzy uczestniczyli w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w miesiącu poprzednim, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na listach obecności na tych zajęciach.

Miesiąc

Liczba ogółem

w tym:

liczba uczniów (wychowanków) z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego/orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z podaniem rodzaju niepełnosprawności

liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

6. Łączna kwota otrzymanej dotacji: .................................................

7. Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji:

l.p.

Rodzaj wydatku (wyszczególnienie, zgodne z art. 90 ust. 3d ustawy)

Kwota wydatkowanych środków z otrzymanej dotacji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

RAZEM

8. Kwota dotacji, podlegająca zwrotowi: ......................................................

..........………………...............................................................
miejscowość i datapodpis i pieczątka organu prowadzącego szkołę/placówkę

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe