Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/71/15 Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1445) i art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r. poz.1137 i 1448, z 2013 r. poz.700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326 i 1335) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg na terenie Powiatu Suwalskiego i przechowywaniem tych pojazdów na parkingu strzeżonym, w brzmieniu określonym w pkt 1 i 2 załącznika do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia, w brzmieniu określonym w pkt 3 załącznika do uchwały.

2. Naliczenie kosztów następuje w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/219/14 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3715).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Mackiewicz


Załącznik do uchwały Nr X/71/15
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 26 listopada 2015 r.

1)Stawki opłat za usunięcie pojazdu.

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł brutto

rower lub motorower

111

motocykl

219

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t

480

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t do 7.5 t

599

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7.5 t do 16 t

848

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1250

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1521

2)Stawki opłat za przechowywanie pojazdu za parkingu.

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł brutto za każdą rozpoczętą dobę przechowywania

rower lub motorower

19

motocykl

26

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t

39

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t do
7.5 t

51

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7.5 t do 16 t

73

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

134

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

197

3)Koszty powstałe w wyniku odstapienia od usunięcia pojazdu:

a) w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia:

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł brutto

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t

55

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t

110

b) w przypadku dojazdu i załadunku pojazdu:

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł brutto

rower lub motorower

55

motocykl

55

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t

170

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t do 7.5 t

280

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7.5 t do 16 t

280

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

600

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

600

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe