Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI.59.2015 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Śniadowo w 2016 roku w następującej wysokości:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1), o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 540 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 750 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.000 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1), o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych1), o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 675 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 950 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.220 zł;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych1), o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 380 zł;

6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 715 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.470 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr II.13.2014 Rady Gminy Śniadowo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.59.2015
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.59.2015
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI.59.2015
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe