Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI.61.2015 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi ze środków gminnych z tytułu urodzenia dziecka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r., o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.), uchwala się, co następuje

§ 1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka wypłacana ze środków własnych gminy, przysługuje matce lub ojcu dziecka w kwocie 600 (sześćset złotych), pod warunkiem zamieszkiwania wnioskodawcy na terenie Gminy Śniadowo przez okres co najmniej 12 miesięcy przed datą urodzenia dziecka .

§ 2. Jednorazowa zapomoga, o której mowa w §1 uchwały przysługuje na dzieci urodzone od 1 stycznia 2016 roku.

§ 3. Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

2) rodzice lub jedno z rodziców uzyskało lub ubiega się w innej gminie o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, przyznawaną na podstawie uchwały wydanej w oparciu o art.22a ustawy o świadczeniach rodzinnych;

3) dziecko zostało porzucone lub oddane do adopcji albo z jakiejkolwiek innej przyczyny w dniu złożenia wniosku nie pozostaje pod stałą pieczą rodziców.

§ 4. Zapomoga przysługuje niezależnie od wysokości dochodu.

§ 5. 1. Podstawę wypłaty zapomogi stanowi pisemny wniosek osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia.

2. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszej uchwały.

3. Wniosek powinien zostać złożony przed upływem 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka
a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

4. Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 6. Ustalenie uprawnień do jednorazowej zapomogi ze środków gminnych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śniadowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.


Załącznik do Uchwały Nr XI.61.2015
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe