Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/85/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Turośń Kościelna przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. Nr 941 i Nr 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877, z 2015 r. poz. 357, poz. 1240, poz. 1607, poz. 1629) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) placówce - należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej, oddział przedszkolny przy niepublicznej szkole podstawowej, niepubliczne przedszkole, niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Turośń Kościelna przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego;

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

3) Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Turośń Kościelna,

4) przedszkolu publicznym - należy przez to rozumieć przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina.

§ 2. Niniejsza uchwała reguluje:

1) tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy dla zakładanych i prowadzonych na jej terenie przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego:

a) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych,

b) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, niepublicznych przedszkoli specjalnych,

c) innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14 a ust. 7 ustawy,

d) oddziałów przedszkolnych prowadzonych w niepublicznych szkołach podstawowych;

2) podstawę obliczenia dotacji;

3) tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji;

4) termin i sposób rozliczenia dotacji,

5) zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania.

§ 3. 1. Dotacje z budżetu Gminy przysługują:

1) niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę,

2) przedszkolom niepublicznym, niespełniającym warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 b ustawy, w wysokości 90% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę,

3) oddziałom przedszkolnym prowadzonym w niepublicznych szkołach podstawowych w wysokości równej 85% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę,

4) osobie prowadzącej niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego , niespełniającej warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 c ustawy, w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę,

5) na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w placówce przysługuje dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę,

6) przedszkolom niepublicznym, spełniającym wymagania określone w art. 90 ust. 1b ustawy, w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego dotacja może być przyznana w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę,

7) niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, spełniającym wymagania określone w art. 90 ust. 1 c ustawy, w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego dotacja może być przyznana w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2. Przez wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w przedszkolach publicznych rozumie się wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy dla przedszkoli publicznych określoną w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy, pomniejszoną o wydatki na modernizacje, inwestycje podzieloną przez planowaną średnioroczną liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych.

3. W przypadku dokonania zmian w uchwale budżetowej w trakcie roku mających wpływ na podstawę obliczenia przysługującej dotacji, Wójt Gminy Turośń Kościelna dokonuje zmiany przyznanej wysokości dotacji.

4. O dokonanej zmianie, o której mowa w ust. 3, kwoty dotacji przysługującej placówce, Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje pisemnie osobę prowadzącą placówkę do końca miesiąca, w którym dokonano tej zmiany.

5. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego podstawą wyliczenia wysokości udzielonej dotacji jest projekt uchwały budżetowej.

6. Na dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku życia, uczęszczające do placówki, dotacja nie przysługuje.

§ 4. 1. Warunkiem udzielenia dotacji dla placówek w wysokościach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-7, jest złożenie informacji o planowanej liczbie uczniów do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Informacja o planowanej liczbie uczniów, o której mowa w ust. 1, powinna być zawarta we wniosku o dotację, który organ prowadzący placówkę składa do Gminy nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Warunku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, określonych w § 3 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 - w roku, w którym dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

1) dane o organie prowadzącym,

2) typ podmiotu,

3) Regon podmiotu,

4) NIP podmiotu,

5) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

6) planowaną na następny rok budżetowy ogólną liczbę uczniów,

7) planowaną na następny rok budżetowy liczbę uczniów niepełnosprawnych,

8) planowaną na następny rok budżetowy liczbę uczniów objętych wczesnym wspomaganiem,

9) planowaną na następny rok budżetowy liczbę uczniów pochodzących spoza terenu Gminy, uczęszczających do placówki,

10) nazwę banku i numer rachunku bankowego placówki, na który będzie przekazywana dotacja.

5. W przypadku placówki rozpoczynającej działalność, poza informacjami zawartymi w ust. 4, należy we wniosku, o którym mowa w ust. 4 zawrzeć informację o miesiącu, od którego placówka rozpocznie działalność.

6. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

7. O zmianie wszelkich danych zawartych we wniosku organ prowadzący placówkę zobowiązany jest poinformować na piśmie Gminę w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

§ 5. 1. Dotacje, o których mowa w niniejszej uchwale, przekazywane są w 12 miesięcznych ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że dotacja za miesiąc grudzień przekazywana jest do dnia 15 grudnia na rachunek bankowy placówki.

2. Do czasu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego "A" podziału części subwencji oświatowej obowiązującego w roku udzielenia dotacji, dotacja na jednego ucznia niepełnosprawnego będzie przekazywana według kwoty na jednego ucznia niepełnosprawnego lub objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju obowiązującej w poprzednim roku budżetowym. Po otrzymaniu w/w informacji Gmina dokona wyrównania dotacji.

3. Warunkiem uruchomienia w danym miesiącu raty dotacji jest złożenie do Gminy do dnia 10-go danego miesiąca informacji o faktycznej liczbie uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Informację o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu grudniu należy przedłożyć do Gminy do dnia 7 grudnia.

5. Informacja, o której mowa w ust. 3 i 4 powinna zawierać liczbę uczniów według stanu na 7 dzień danego miesiąca, na który udzielana jest dotacja z wyszczególnieniem:

1) ogólnej liczby uczniów w placówce,

2) liczby uczniów niepełnosprawnych,

3) liczby uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,

4) dane dotyczące uczniów niebędących mieszkańcami Gminy.

6. Informacja o faktycznej liczbie uczniów może być przekazana do Gminy w formie elektronicznej z zastosowaniem podpisu elektronicznego lub w formie papierowej opatrzonej podpisem osób uprawnionych.

7. Wzór informacji o faktycznej liczbie uczniów stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Placówki, w terminie do 15 stycznia roku następnego składają pisemne rozliczenie z wykorzystania dotacji otrzymanej w roku poprzednim.

2. Placówki zobowiązane są wykorzystywać dotacje do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ich udzielono, a kwoty dotacji niewykorzystanych do terminu, zwrócić na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

3. Placówki zobowiązane są do:

1) prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania przez placówkę, dotacji otrzymanej z budżetu Gminy,

2) zamieszczania w dowodzie księgowym :

a) adnotacji o zapłacie dokonanej z dotacji udzielonej z budżetu Gminy w danym roku, wraz ze wskazaniem kwoty dotacji,

b) opisu przeznaczenia wydatku.

4. Zakres danych, które powinny być zawarte w rozliczeniu wykorzystania dotacji zawarty jest we wzorze rozliczenia dotacji otrzymanej w danym roku kalendarzowym, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Do 15 lutego roku następnego, Wójt Gminy Turośń Kościelna zawiadamia pisemnie osobę prowadzącą placówkę o rozliczeniu dotacji udzielonej w roku kalendarzowym.

§ 7. 1. Organ prowadzący placówkę, która w roku budżetowym zakończyła działalność, zobowiązany jest w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności do przekazania informacji o wydatkach, na które wykorzystano dotację na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

2. O wynikach rozliczenia dotacji Wójt Gminy Turośń Kościelna powiadamia organ prowadzący, o którym mowa w ust. 1 do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia informacji określonej w ust. 1.

§ 8. 1. Uprawnieni pracownicy Urzędu Gminy Turośń Kościelna, zwani dalej kontrolującymi, na podstawie imiennego upoważnienia mogą kontrolować dotowane placówki w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, ilości dowodów wpłat czesnego, umów o nauczanie uczniów,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w 90 ust. 3d ustawy - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.

3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej placówce oraz w obecności pracowników tej placówki. Kontrolujący jest upoważniony do wstępu oraz poruszania się na terenie kontrolowanej placówki.

5. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, zobowiązany jest w miarę możliwości do zapewnienia kontrolującemu samodzielnego pomieszczenia, niezwłocznego przedstawienia dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania oraz terminowego udzielania wyjaśnień.

6. W przypadku nieposiadania dokumentów objętych kontrolą w siedzibie podmiotu kontrolowanego, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującemu dokumenty w miejscu o którym mowa w ust. 4, w terminie uzgodnionym z kontrolującym - nie później jednak niż ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania do okazania dokumentów podlegających kontroli.

7. Kontrolujący ma prawo sporządzania kopii dokumentów, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

8. Pracownicy kontrolowanej placówki są obowiązani udzielać informacji i wyjaśnień, a także sporządzać i potwierdzać kopie, odpisy i wyciągi, o których mowa w ust. 7.

9. W przypadku trudności lokalowych w siedzibie kontrolowanego lub innych obiektywnych przeszkód uniemożliwiających przeprowadzenie kontroli w siedzibie kontrolowanego, możliwe jest przeprowadzenie kontroli na podstawie protokolarnie pobranych dokumentów poza siedzibą kontrolowanego.

10. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli, który podpisuje kontrolujący oraz przedstawiciel jednostki kontrolowanej. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje przedstawiciel jednostki kontrolowanej.

11. Wójt Gminy Turośń Kościelna kieruje do podmiotu kontrolowanego wystąpienie pokontrolne, w którym zawarta jest ocena przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości zalecenia pokontrolne.

12. Organ prowadzący, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować na piśmie Wójta Gminy Turośń Kościelna o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz o działaniach podjętych w celu usunięcia stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Turośń Kościelna prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r, poz. 3676, oraz z 2015 r. poz. 415).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Kołodko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/85/2015
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 26 listopada 2015 r.

Wniosek o udzielenie dotacji

z budżetu Gminy Turośń Kościelna na rok

(kalendarzowy)

Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych oraz prawnych prowadzących na terenie Gminy Turośń Kościelna szkoły i placówki oświatowe

Miejsce składania rozliczenia: Sekretariat Urzędu Gminy Turośń Kościelna

Nr sprawy

……………………………………………

(wypełnia Referat Finansowo-Księgowy )

Podstawa prawna: art. 90 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Termin składania wniosku:do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji

Miejsce złożenia wniosku: Sekretariat Urzędu Gminy

CZĘŚĆ I

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Wnioskodawca:

Osoba prawna

Osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej / Imię i nazwisko osoby fizycznej

Siedziba osoby prawnej / adres osoby fizycznej

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

CZĘŚĆ II

DANE O SZKOLE / PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Turośń Kościelna

Numer decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej

NAZWA szkoły / placówki (nazwa jednostki wg zaświadczenia o wpisie do ewidencji)

Adres szkoły / placówki

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

REGON szkoły/placówki

NIP

Kontakt

Tel. stacjonarny

Tel. komórkowy

Adres e-mail

TYP i RODZAJ szkoły /placówki (przedszkole, oddział przedszkolny, szkoła podstawowa)

szkoła podstawowa

oddział przedszkolny przy szkole podstawowej

przedszkole

Inna forma wychowania przedszkolnego

Wpisać jaka …………………………

Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji

Nazwa posiadacza rachunku bankowego / pomocniczego rachunku bankowego

Adres posiadacza rachunku podany na rachunku bankowym / pomocniczym rachunku bankowym

Nazwa banku

Numer rachunku bankowego

CZĘŚĆ III

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW

  1. Planowana średniomiesięczna liczba uczniów w okresie styczeń-sierpień

OGÓŁEM

W tym uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, o których mowa w art. 71 b ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

- upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim

- niedostosowanie społeczne

- z zaburzeniami zachowania

- zagrożeni uzależnieniem

- zagrożeni niedostosowaniem społecznym

- z chorobami przewlekłymi

- niewidomi

- słabowidzący

- z niepełnosprawnością ruchową

- z zaburzeniami psychicznymi

- niesłyszący

- słabosłyszący

- upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym

- upośledzeniu umysłowo w stopniu głębokim

- z niepełnosprawnością sprzężoną

- z autyzmem

W tym uczniów z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, o których mowa w art. 71 b ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Niepełnosprawność sprzężona

autyzm

wczesne wspomaganie rozwoju

Pozostałe

Planowana liczba dzieci spoza terenu Gminy Turośń Kościelna: ............................................ ,w tym:

? Gmina .........................., liczba dzieci .....................................

? Gmina .........................., liczba dzieci .....................................

2. Planowana liczba uczniów w okresie wrzesień-grudzień

OGÓŁEM

W tym uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, o których mowa w art. 71 b ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

- upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim

- niedostosowanie społeczne

- z zaburzeniami zachowania

- zagrożeni uzależnieniem

- zagrożeni niedostosowaniem społecznym

- z chorobami przewlekłymi

- niewidomi

- słabowidzący

- z niepełnosprawnością ruchową

- z zaburzeniami psychicznymi

- niesłyszący

- słabosłyszący

- upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym

- upośledzeniu umysłowo w stopniu głębokim

- z niepełnosprawnością sprzężoną

- z autyzmem

W tym uczniów z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, o których mowa w art. 71 b ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Niepełnosprawność sprzężona

autyzm

wczesne wspomaganie rozwoju

Pozostałe

Planowana liczba dzieci spoza terenu Gminy Turośń Kościelna: ............................................ ,w tym:

? Gmina .........................., liczba dzieci .....................................

? Gmina .........................., liczba dzieci .....................................

CZĘŚĆ IV

PODPIS I OŚWIADCZENIE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ORGAN PROWADZĄCY

Dane o osobie podpisującej wniosek

Imię i nazwisko

Tytuł prawny / Stanowisko / Pełniona funkcja

Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w części I i II i IV wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………………………………………………………………

Czytelny podpis ( pieczątka )składającego wniosek

Miejscowość, data

Pouczenie:

1) Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać zgodne z wpisem o ewidencji dane.

2) W przypadku podpisania wniosku przez osobę, która nie jest organem prowadzącym daną szkołę / placówkę, do wniosku powinno być dołączone upoważnienie organu prowadzącego do podpisania niniejszego wniosku.

3) W przypadku zmian danych zawartych we wniosku ( z wyjątkiem danych w części III ), należy niezwłocznie poinformować o zaistniałych zmianach Urząd Gminy.

4) W przypadku prowadzenie kilku typów szkół / placówek wniosek należy wypełnić dla każdej jednostki osobno.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kołodko


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/85/2015
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 26 listopada 2015 r.

Wniosek o udzielenie dotacji

z budżetu Gminy Turośń Kościelna na miesiąc

Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych oraz prawnych prowadzących na terenie Gminy Turośń Kościelna szkoły i placówki oświatowe

Miejsce składania rozliczenia: Sekretariat Urzędu Gminy Turośń Kościelna

Nr sprawy

……………………………………………

(wypełnia Referat Finansowo-Księgowy )

Podstawa prawna: art. 90 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Termin składania wniosku: do dnia 10 każdego miesiąca

Miejsce złożenia wniosku: Sekretariat Urzędu Gminy

CZĘŚĆ I

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Wnioskodawca:

Osoba prawna

Osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej / Imię i nazwisko osoby fizycznej

Siedziba osoby prawnej / adres osoby fizycznej

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

CZĘŚĆ II

DANE O SZKOLE / PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Turośń Kościelna

Numer decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej

NAZWA szkoły / placówki (nazwa jednostki wg zaświadczenia o wpisie do ewidencji)

Adres szkoły / placówki

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

REGON szkoły/placówki

NIP

Kontakt

Tel. stacjonarny

Tel. komórkowy

Adres e-mail

TYP i RODZAJ szkoły /placówki (przedszkole, oddział przedszkolny, szkoła podstawowa)

szkoła podstawowa

oddział przedszkolny przy szkole podstawowej

przedszkole

Inna forma wychowania przedszkolnego

Wpisać jaka …………………………

Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji

Nazwa posiadacza rachunku bankowego / pomocniczego rachunku bankowego

Adres posiadacza rachunku podany na rachunku bankowym / pomocniczym rachunku bankowym

Nazwa banku

Numer rachunku bankowego

CZĘŚĆ III

DANE O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW

1. Liczba uczniów na 7 dzień miesiąca …...........................

OGÓŁEM

W tym uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, o których mowa w art. 71 b ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

- upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim

- niedostosowanie społeczne

- z zaburzeniami zachowania

- zagrożeni uzależnieniem

- zagrożeni niedostosowaniem społecznym

- z chorobami przewlekłymi

- niewidomi

- słabowidzący

- z niepełnosprawnością ruchową

- z zaburzeniami psychicznymi

- niesłyszący

- słabosłyszący

- upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym

- upośledzeniu umysłowo w stopniu głębokim

- z niepełnosprawnością sprzężoną

- z autyzmem

W tym uczniów z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, o których mowa w art. 71 b ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Niepełnosprawność sprzężona

autyzm

wczesne wspomaganie rozwoju

Pozostałe

Faktyczna liczba dzieci spoza terenu Gminy Turośń Kościelna: ............................................ ,w tym:

? Gmina .........................., liczba dzieci .....................................

? Gmina .........................., liczba dzieci .....................................

2. Wykaz dzieci uczęszczających wg stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, na który udzielana jest dotacja i wg gminy właściwej ze względu na zamieszkanie

A/ Zamieszkałe na terenie Gminy Turośń Kościelna

Lp.

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Klasa

Miejsce zamieszkania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

B/ Zamieszkałe na terenie Gminy ……………………………………

Lp.

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Klasa

Miejsce zamieszkania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C/ Zamieszkałe na terenie Gminy ……………………………………

Lp.

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Klasa

Miejsce zamieszkania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CZĘŚĆ IV

PODPIS I OŚWIADCZENIE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ORGAN PROWADZĄCY

Dane o osobie podpisującej wniosek

Imię i nazwisko

Tytuł prawny / Stanowisko / Pełniona funkcja

Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w części I i II i IV wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………………………………………………………………

Czytelny podpis ( pieczątka )składającego wniosek

Miejscowość, data

Pouczenie:

1) Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać zgodne z wpisem o ewidencji dane.

2) W przypadku podpisania wniosku przez osobę, która nie jest organem prowadzącym daną szkołę / placówkę, do wniosku powinno być dołączone upoważnienie organu prowadzącego do podpisania niniejszego wniosku.

3) W przypadku zmian danych zawartych we wniosku ( z wyjątkiem danych w części III ), należy niezwłocznie poinformować o zaistniałych zmianach Urząd Gminy.

4) W przypadku prowadzenie kilku typów szkół / placówek wniosek należy wypełnić dla każdej jednostki osobno.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kołodko


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/85/2015
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 26 listopada 2015 r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej w roku

Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych oraz prawnych prowadzących na terenie Gminy Turośń Kościelna szkoły i placówki oświatowe

Miejsce składania rozliczenia: Sekretariat Urzędu Gminy Turośń Kościelna

CZĘŚĆ I

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Wnioskodawca:

Osoba prawna

Osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej / Imię i nazwisko osoby fizycznej

Siedziba osoby prawnej / adres osoby fizycznej

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

CZĘŚĆ II

DANE O SZKOLE / PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Turośń Kościelna

Numer decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej

NAZWA szkoły / placówki (nazwa jednostki wg zaświadczenia o wpisie do ewidencji)

Adres szkoły / placówki

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

REGON szkoły/placówki

NIP

Kontakt

Tel. stacjonarny

Tel. komórkowy

Adres e-mail

TYP i RODZAJ szkoły /placówki (przedszkole, oddział przedszkolny, szkoła podstawowa)

szkoła podstawowa

oddział przedszkolny przy szkole podstawowej

przedszkole

Inna forma wychowania przedszkolnego

Wpisać jaka …………………………

CZĘŚĆIII

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI

wyszczególnienie

kwota

1

Kwota dotacji otrzymana w danym okresie rozliczeniowym

2

Kwota wykorzystanej dotacji

3

Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej do zwrotu*

Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Turośń Kościelna została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wydatki bieżące w zakresie kształcenia, wychowania oraz profilaktyki społecznej uczniów.

Rozliczenie dotyczy kwoty dotacji otrzymanej w roku:

w okresie

Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji

lp.

rodzaj wydatku

kwota

A

Wynagrodzenia razem, w tym:

1

wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto) - umowa o pracę

2

wynagrodzenia kadry pedagogicznej - umowa zlecenie

3

wynagrodzenia kadry pedagogicznej - umowa o dzieło

4

wynagrodzenia administracji i obsługi

5

składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS opłacany przez pracodawcę za pracownika)

6

składki na Fundusz Pracy

B

Wydatki rzeczowe razem, w tym:

1

czynsz

2

opłata za wynajem pomieszczeń

3

opłata za energię elektryczną

4

opłata za gaz

5

opłata za energię cieplną

6

opłata za wodę

7

opłata za wywóz śmieci

8

zakup wyposażenia szkoły / placówki

9

zakup środków czystości

10

zakup art. administracyjno-biurowych

11

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

12

zakup sprzętu

13

zakup materiałów i akcesoriów komputerowych

14

naprawa i konserwacja urządzeń / sprzętu

15

remonty i drobne naprawy

16

zakup materiałów do napraw

17

monitoring i alarmy

18

usługi transportowe (wynajem na cele szkolne)

19

abonament RTV

20

opłaty pocztowe

21

opłaty telekomunikacyjne

22

opłaty za internet

23

ubezpieczenia budynku, sprzętu

24

szkolenia pracowników

25

koszty i prowizje bankowe

26

27

Suma

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym

……………………………………………………………………………………………

Podpis i pieczątka składającego rozliczenie (dyrektor jednostki )

Miejscowość, data

Pouczenie organu dotującego:

*Dotacja w części niewykorzystanej podlega zwrotowi na konto organu dotującego w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego po roku otrzymania dotacji

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kołodko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe