Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 4244/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 19 października 2015r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej nr X/51/15 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1515) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr X/51/15 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku
od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

p o s t a n a w i a :

- uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisami zawartymi w:

1) § 3 pkt 7) Uchwały, zgodnie z którym przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie zobowiązany jest do przedłożenia: "deklaracji lub informacji w sprawie podatku
od nieruchomości wraz z załącznikami", co prowadzi do naruszenia art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2014 r., poz. 849 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 3 pkt 7) UchwałyRady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr X/51/15;

2) § 5 Uchwały, zgodnie z którym "w przypadku utraty prawa do zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia organu udzielającego pomocy w terminie
14 dni od daty powstania okoliczności powodujących utratę oraz zapłaty należnego podatku za cały okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia", co prowadzi do naruszenia
art. 2 i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w zw. z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613, ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 5 UchwałyRady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr X/51/15.

U z a s a d n i e n i e W dniu 25 września 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr X/51/15 z dnia
18 września 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach
pomocy de minimis. Do Uchwały dołączono poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pisma do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z wymogami określonymi
w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz odpowiedzi otrzymanej z UOKiK. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę, pismem z dnia 6 października 2015 r., o terminie posiedzenia Kolegium RIO w Białymstoku wyznaczonym na dzień 19 października 2015 r. W piśmie wskazano m.in., iż wszczęcie postępowania związane jest z zapisami zawartymi w § 3 pkt 7 i § 5 Uchwały. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
19 października 2015 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. W § 3 pkt 7 Uchwały wskazano, że przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie zobowiązany jest do przedłożenia: deklaracji lub informacji w sprawie podatku
od nieruchomości wraz z załącznikami. Zapis ten prowadzi do naruszenia zasad dotyczących składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości określonych w art. 6 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.). Przesłanki oraz termin złożenia deklaracji bądź informacji na podatek od nieruchomości zostały uregulowane w przepisie rangi ustawowej i nie mogą być przedmiotem regulacji aktu prawa miejscowego. Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych, osoby fizyczne, co do zasady, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni
od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, jak również odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Ubieganie się o zwolnienie w podatku od nieruchomości nie może stanowić zatem przesłanki złożenia deklaracji lub informacji w sprawie podatku od nieruchomości. W § 5 Uchwały wprowadzono zapis, zgodnie z którym w przypadku utraty prawa do zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia organu udzielającego pomocy w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących utratę oraz zapłaty należnego podatku za cały okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia. Podkreślić trzeba, iż zasady informowania organu podatkowego o zdarzeniach mających wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku podatkowym uregulowane zostały w przepisach o charakterze ustawowym, w przywołanej już ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, natomiast podatkowe skutki utraty prawa do zwolnienia uregulowane zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.). Ani przepisy dotyczące podatku od nieruchomości, ani też przepisy dotyczące postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej nie upoważniają Rady do uregulowania tych kwestii w drodze aktu prawa miejscowego. Wprowadzenie powyższej regulacji jest zatem działaniem bez podstawy prawnej
i stanowi naruszenie art. 2 i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w zw. z postanowieniami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613, ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849). Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Otrzymuje: Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe