Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 4618/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 4 listopada 2015r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały nr XIV/119/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 7 października 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały Nr XIV/119/15 Rady Miejskiej
w Goniądzu z dnia 7 października 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

p o s t a n a w i a :

1. uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa
w przedmiocie:

- zapisu zawartego w załączniku Nr 2 do przedmiotowej uchwały, w części IV. - "Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji", w zakresie słów: "zmianie ilości osób",

- zapisu zawartego w załączniku Nr 2 do przedmiotowej uchwały, w oświadczeniu ujętym w części V., w zakresie słowa "miesięcznej",

- oświadczenia zawartego w załączniku Nr 2 do przedmiotowej uchwały, w części V., w zakresie sformułowania "Nieruchomość ogółem zamieszkuje … osoba/osób, co stanowi … gospodarstwo/a domowe. (wskazać liczbę mieszkańców
i liczbę gospodarstw domowych znajdujących się na terenie nieruchomości)",co jest sprzeczne z dyspozycją wynikającą z art. 6n ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 6j
ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.).

2. stwierdzić nieważność części załącznika Nr 2 do uchwały Nr XIV/119/15 z dnia
7 października 2015 r., w następującym zakresie: część IV., zwrot: "- zmianie ilości osób"; część V., w przedmiocie słowa: "miesięcznej" oraz sformułowania: "Nieruchomość ogółem zamieszkuje … osoba/osób, co stanowi … gospodarstwo/a domowe. (wskazać liczbę mieszkańców i liczbę gospodarstw domowych znajdujących się na terenie nieruchomości)".


Uzasadnienie

W dniu 22 października 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła uchwała Nr XIV/119/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 7 października 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113, ze zm.), pismem
Nr RIO.II-0004-97/15 z dnia 27 października 2015 r. tut. Izba poinformowała Radę o toczącym się postępowaniu nadzorczym dotyczącym wskazanej uchwały, zawiadamiając jednocześnie
o terminie posiedzenia Kolegium RIO w Białymstoku wyznaczonym na dzień 4 listopada
2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
4 listopada 2015 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Rada Miejska w Goniądzu stosownie do §1 ust. 1 pkt 2 części normatywnej uchwały
w załączniku Nr 2 określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. I tak:

- w części IV. załącznika - "Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji" wskazano między innymi jako okoliczność zmiany deklaracji "zmianę ilości osób";

- w części V. załącznika zawarto oświadczenie, składane przez właściciela nieruchomości, co do wyboru sposobu gromadzenia odpadów, wskazując, iż przy wyborze selektywnym do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję się stawkę wyższą, natomiast przy wyborze nieselektywnym do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję się stawkę niższą. Wprowadzono również wymóg złożenia oświadczenia co do ilości osób zamieszkujących nieruchomość, a także przeliczenia zadeklarowanej liczby mieszkańców na liczbę gospodarstw. Powyższe zapisy są sprzeczne z dyspozycją art. 6n ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji winna określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6j ust. 3b tejże ustawy,
z uwzględnieniem danych niezbędnych do określenia wysokości opłaty. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Powyższe dane zawarte
w części IV. oraz części V. wzoru deklaracji określonego załącznikiem Nr 2 uchwały
nie stanowią informacji "niezbędnych" do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w rozumieniu ustawy, w związku z czym nie powinny być w nim wyodrębniane. Ilość osób czy też ilość gospodarstw domowych w nieruchomości nie ma wpływu na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która ma w tym przypadku charakter ryczałtowy. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6j ust. 3b ustawy (tj. domki letniskowe, inne nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) ma charakter roczny. Wskazanie w części V. wzoru deklaracji, iż ustalana opłata miałaby mieć formę miesięczną jest sprzeczne z wyżej przywołanym przepisem. Ponadto wskazuje się, iż tytuły załączników Nr 1 i Nr 2 do uchwały, jak również objaśnienia dotyczące składających deklaracje, mają identyczne brzmienie. Należy podkreślić, iż powyższe zapisy powinny być określone w sposób precyzyjny i odnosić się do konkretnego grona adresatów, tj. w przypadku załącznika Nr 1 do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, natomiast w przypadku załącznika Nr 2 do właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. Mając powyższe na uwadze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowiło
jak na wstępie. POUCZENIENa niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe