Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/63/15 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 20 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849[1])), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735) Rada Miejska w Czyżewie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/160/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3844 ) wprowadza się następujące zmiany w § 1 pkt 1:

1) lit. b otrzymuje brzmienie:

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,20 zł od 1 ha powierzchni,";

2) dodaje się lit. d:

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 1,50 zł od 1 m2 powierzchni,".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz.528, 669, 774, 1045, 1283 i 1777

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe