Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/52/15 Rady Gminy Orla

z dnia 25 listopada 2015r.

uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXVI/155/05 Rady Gminy Orla z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 10, poz133).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe