Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/55/15 Rady Gminy Orla

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515, poz. 1890) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz.774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Orla:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 420,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 650,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 890,00 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 950,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.000,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.050,00 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 420, 00 zł.;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.545,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1.953,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/44/11 Rady Gminy Orla z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r , poz. 4344 ).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/55/15
Rady Gminy Orla
z dnia 25 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

150,00 zł

150,00 zł

13

14

160,00 zł

410,00 zł

14

15

420,00 zł

590,00 zł

15

590,00 zł

1.320,00 zł

Trzy osie

12

17

160,00 zł

260,00 zł

17

19

260,00 zł

530,00 zł

19

21

530,00 zł

690,00 zł

21

23

690,00 zł

1.070,00 zł

23

25

1.070,00 zł

1.660,00 zł

25

1.070,00 zł

1.660,00 zł

Cztery osie i więcej

12

25

690,00 zł

700,00 zł

25

27

700,00 zł

1.100,00 zł

27

29

1.100,00 zł

1.740,00 zł

29

31

1.740,00 zł

2.560,00 zł

31

1.740,00 zł

2.560,00 zł

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/55/15
Rady Gminy Orla
z dnia 25 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik

siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

140,00 zł

140,00 zł.

18

25

280,00 zł

510,00 zł

25

31

600,00 zł

970,00 zł.

31

1.490,00 zł

2.100,00 zł

Trzy osie i więcej

12

40

1.310,00 zł

1.810,00 zł

40

1.810,00 zł

2.700,00 zł

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/55/15
Rady Gminy Orla
z dnia 25 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt. 6 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

85,00 zł

85,00 zł

18

25

190,00 zł

340,00 zł

25

340,00 zł

600,00 zł

Dwie osie

12

28

230,00 zł

330,00 zł

28

33

650,00 zł

890,00 zł

33

38

890,00 zł

1.370,00 zł

38

1.200,00 zł

1.790,00 zł

Trzy osie i więcej

12

38

710,00 zł

1.000,00 zł

38

1.000,00 zł

1.360,00 zł

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe