Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 20e ust. 3 i 4, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 357, poz. 1240, poz. 1418, poz. 1607 i poz. 1629) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się następujące kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1) dziecko rodzica odprowadzającego podatek dochodowy na rzecz Miasta Suwałk - 10 pkt;

2) uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego szkoły - 10 pkt;

3) realizowanie obowiązku szkolnego w szkole przez rodzeństwo kandydata - 10 pkt;

4) dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym - 8 pkt;

5) miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 8 pkt;

6) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki - 6 pkt;

7) wielodzietność rodziny kandydata - 6 pkt;

8) niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny kandydata - 4 pkt;

9) samotne wychowywanie kandydata przez rodzica - 4 pkt;

10) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 2 pkt;

11) dziecko pracownika szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki - 2 pkt;

12) dziecko z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 85% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) - 2 pkt;

13) dziecko osoby, której pomysł został objęty programem Platformy Startowej realizowanym przez Park Naukowo-Technologiczny Polska - Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 1.1.1. "Platformy startowe dla nowych pomysłów" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - 2 pkt.

§ 2. 1. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 1 rodzic potwierdza oświadczeniem o odprowadzaniu podatku dochodowego na rzecz Miasta Suwałki.

2. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 2 rodzic potwierdza oświadczeniem o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

3. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 3 rodzic potwierdza oświadczeniem o realizacji obowiązku szkolnego w danej szkole przez rodzeństwo kandydata.

4. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 4 rodzic potwierdza oświadczeniem o zatrudnieniu lub studiowaniu w systemie dziennym.

5. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 5 rodzic potwierdza oświadczeniem rodzica o zatrudnieniu w miejscu znajdującym się w obwodzie szkoły.

6. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 6 rodzic potwierdza oświadczeniem o zamieszkiwaniu krewnych kandydata wspierających rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.

7. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 7 rodzic potwierdza oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata.

8. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 8 rodzic potwierdza orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

9. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 9 rodzic potwierdza prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację lub aktem zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

10. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 10 rodzic potwierdza dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).

11. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 11 rodzic potwierdza oświadczeniem o zatrudnieniu w szkole prowadzonej przez Miasto Suwałki.

12. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 12 rodzic potwierdza oświadczeniem o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.

13. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 13 rodzic potwierdza oświadczeniem o objęciu jego pomysłu programem Platformy Startowej realizowanym przez Park Naukowo-Technologiczny Polska - Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 1.1.1. "Platformy startowe dla nowych pomysłów" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe