Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/45/15 Rady Gminy Narew

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1515) i art. 15 ust.1, art.19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849, zm: z 2015r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613, zm.: poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1649) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Narew:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów oraz termin płatności dla inkasentów.

§ 2. Na terenie Gminy Narew wprowadza się opłatę targową.

§ 3. Dzienna stawka opłaty targowej na terenie gminy Narew wynosi przy sprzedaży z:

1) ręki, kosza, wiadra, skrzynki - 5,00 zł,

2) wózka ręcznego, roweru - 5,00 zł,

3) straganu, stołu - 7,00 zł,

4) samochodu, przyczepy, namiotu - 8,00 zł,

5) w pozostałych przypadkach - 8,00 zł.

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasent pobiera opłatę targową bezpośrednio od sprzedających w dniu sprzedaży wystawiając dowód uiszczenia opłaty na blankietach urzędowych.

3. Inkasentami opłaty targowej są:

1) Pani Maria Kurianowicz - robotnik gospodarczy Urzędu Gminy;

2) Pani Olga Leonowicz - robotnik gospodarczy Urzędu Gminy (w zastępstwie).

4. Inkasenci pobór opłaty targowej wykonują w ramach stosunku pracy.

5. Inkasenci pobraną opłatę targową wpłacają na rachunek bankowy Urzędu Gminy Narew Nr 90 8086 0004 0000 1052 2000 0010 BS Narew w terminie dwóch dni od dnia jej zainkasowania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXII/148/2001 Rady Gminy Narew z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 61, poz.1321; zm.: z 2002r. Nr 80, poz. 1701).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodnicząca Rady


Walentyna Timofiejuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe