| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/69/15 Rady Gminy Szumowo

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1607) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej ustawą.

2. Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, zwracają wydatki za usługi opiekuńcze na zasadach określonych w poniższej tabeli:

Dochód na osobę w stosunku do kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. wyrażony w %

Wysokośc opłaty w % ustalona od wartości godziny usług dla:

Osób samotnych oraz osób samotnie gospodarujących

Osób w rodzinie

do 100%

bezpłatnie

bezpłatnie

101% - 150%

20

30

151% - 170%

30

50

171% - 200%

50

75

Powyżej 200%

100

100

3. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się jako równowartość 1,5% kwoty najniższej emerytury, a koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się jako równowartość 2% kwoty najniższej emerytury ogłoszonej w komunikacie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim, obowiązującej w dniu wydania decyzji w sprawie.

4. Opłata za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, o której mowa w ust. 3, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o którym mowa w ust. 2 oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.

5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest do 10-go dnia miesiąca nastpnego po miesiącu świadczenia usług przelewem na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie lub gotówką do kasy Banku Spółdzielczego w Szumowie.

6. Niewpłacone należności będą podlegać przymusowemu ściąganiu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, z tytułu opłat określonych w ustawie oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części stanowiłyby dla osoby zobowienie lub też niweczyłyby skutki udzielonej pomocy, Kierownik OPS w Szumowie, który wydał decyzję w sprawie zwrotu należności, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania takiego zwrotu, umorzyć kwotę nienależnie pobranmych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli:

1) Usługobiorca poniósł wydatki związane z chorobą lub śmiercią członka rodziny;

2) Usługobiorca poniósł straty w wyniku klęski żywiołowej, zdarzenia losowego lub innych wypadków losowych;

3) Wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności powodujące istotne pogorszenie sytuacji materialnej osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/148/05 Rady Gminy Szumowo z dnia 10 listopada 2005 r.
w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, ustalania odpłatności i zwolnień za świadczone usługi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 247 poz. 2745).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szymańska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »