Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/41/15 Rady Gminy Boćki

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594; z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Boćki.

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 526,00 zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 736,00 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 944,00 zł.;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 840,00 zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.050,00 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.154,00 zł.;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 368,00 zł.;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca 646,00 zł.;

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 1.074,00 zł. ;

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXIII/155/13 Rady Gminy Boćki z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 4 grudnia 2013 roku, poz. 4233.)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego , nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Rzepniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/41/15
Rady Gminy Boćki
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/41/15
Rady Gminy Boćki z dnia 26 listopada 2015r


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/41/15
Rady Gminy Boćki
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/41/15
Rady Gminy Boćki z dnia 26 listopada 2015r


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/41/15
Rady Gminy Boćki
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/41/15
Rady Gminy Boćki z dnia 26 listopada 2015r

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe