Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/129/15 Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) określa się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych na terenie Miasta Grajewo:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 406,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 650,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 956,00 zł,

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 797,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 418,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 736,00 zł,

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 361,00 zł,

6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) do 15 miejsc włącznie - 505,00 zł,

b) większej niż 15, a mniejszej niż 22 miejsca - 941,00 zł,

c) równej lub większej niż 22 miejsca - 2 026,00 zł.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XV/99/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo


mgr Halina Muryjas-Rząsa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/129/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 listopada 2015 r. S

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

200

200

13

14

200

553

14

15

553

783

15 i wyższa

783

1 769

Trzy osie

12

17

200

349

17

19

349

717

19

21

717

932

21

23

932

1 432

23

25

1 432

2 229

25 i wyższa

1 432

2 229

Cztery osie i więcej

12

25

932

943

25

27

943

1 473

27

29

1 473

2 337

29

31

2 337

2 978

31 i wyższa

2 337

2 978


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/129/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 listopada 2015 r. S

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :

ciągnik siodłowy + naczepa

ciągnik balastowy + przyczepa

( w tonach )

Stawka podatku

( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

55

55

18

25

376

680

25

31

790

1 299

31 i wyższa

1 959

2 302

Trzy osie i więcej

12

40

1 761

2 302

40 i wyższa

2 373

2 978


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/129/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 listopada 2015 r. S

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy

( w tonach)

Stawka podatku

( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

38

38

18

25

252

453

25 i wyższa

453

793

Dwie osie

12

28

298

436

28

33

867

1 202

33

38

1 202

1 820

38 i wyższa

1 623

2 302

Trzy osie i więcej

12

38

958

1 333

38 i wyższa

1 308

1 812

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe