Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/130/15 Rady Miasta Grajewo

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40; z 2015 r. poz. 1045) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 435; z 2015 r. poz. 1045) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (IN-1), stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się wzór formularza dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (ZN-1/A), stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się wzór formularza dane o nieruchomościach (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XV/101/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji podatkowych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo


mgr Halina Muryjas-Rząsa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/130/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/130/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/130/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/130/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/130/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/130/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe