Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/87/15 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r. poz. 613), uchwala się co następuje:

§ 1. Na terenie gminy Michałowo wprowadza się opłatę targową.

§ 2. Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej od każdego stanowiska handlowego dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku położonym na terenie miasta Michałowa oraz w innych miejscach wyznaczonych do handlu na terenie Gminy w następujących wysokościach:

1) przy sprzedaży artykułów z samochodu ciężarowego powyżej 3,5t, autobusu - 25 zł,

2) przy sprzedaży z samochodu dostawczego do 3,5t, osobowego , namiotu, stołu straganu - 20 zł,

3) ciągnika z przyczepą, wozu konnego - 15 zł,

§ 3. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu dokonywania sprzedaży.

§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 5. Inkasentem opłaty jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie - zarządca targowiska.

§ 6. Ustala się wynagrodzenie brutto za inkaso w wysokości 10% od pobranych kwot w drodze inkasa.

§ 7. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją w dniu poboru na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11

§ 8. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXVIII/269/13 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej (Dz.U. woj. Podl. z 2013 r. poz.4202)

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe