Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/63/15 Rady Miasta Kolno

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta Kolno:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 900 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 100 zł.

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1 100

1 300

13

14

1 400

1 600

14

15

1 700

1 900

15

2 000

2 100

Trzy osie

12

17

1 490

1 850

17

19

1 620

2 140

19

21

1 850

2 160

21

23

2 070

2 165

23

25

2 170

2 180

25

2 190

2 200

Cztery osie i więcej

12

25

2 250

2 300

25

27

2 340

2 350

27

29

2 390

2 450

29

31

2 490

2 560

31

2 490

2 560

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 500 zł.

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

800

1 060

18

25

1 060

1 700

25

31

1 800

1 910

31

1 920

2 023

Trzy osie i więcej

12

40

1 850

1 930

40

2 140

2 660

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1 200 zł,

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

400

550

18

25

450

600

25

850

1 200

Dwie osie

12

28

900

1 180

28

33

950

1 200

33

38

1 250

1 530

38

1 550

1 860

Trzy osie i więcej

12

38

1 100

1 530

38

1 550

1 750

7) od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1 450 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1 850 zł.

§ 2. Wpłaty podatku należy dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kolno .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XI/61/11 Rady Miasta Kolno z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2011, Nr 294 poz.3634.).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe