Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/65/15 Rady Miasta Kolno

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie miasta Kolno

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 15 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. A) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699. poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197) Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miasta Kolno :

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalenia i poboru oraz termin płatności opłaty targowej.

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 2. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta Kolno:

1. Od sprzedaży w dni targowe, za wyjątkiem wymienionych w ust. 2-8.

1) za każdy zaczęty 1 mb. linii dostępu do klienta zajętego pod stoisko o długości do 6 mb. -5,00 zł

2) za rozszerzenie stanowiska wymienionego w ust.1 pkt 1 o każdy zaczęty 1 mb. linii dostępu - 3,00 zł.

2. Od sprzedaży w pozostałe dni tygodnia, za wyjątkiem wymienionych w ust. 3-8.

1) za każdy zaczęty 1 mb. linii dostępu do klienta zajętego pod stoisko o długości do 6 mb. -3,00 zł,

2) za rozszerzenie stanowiska wymienionego w ust.1 pkt 1 o każdy zaczęty 1 mb. linii dostępu - 1,50 zł.

3. Od sprzedaży wyrobów jubilerskich - 15,00 zł.

4. Od sprzedaży z ręki w małych ilościach - 3,00 zł.

5. Od sprzedaży z wózka lub pojedynczej skrzynki - 5,00 zł.

6. Od sprzedaży z:

1) samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 t - 15,00 zł,

2) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 t - 30,00 zł,

3) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 t z przyczepą, naczepą - 45,00 zł,

4) samochodu osobowego - 10,00 zł,

5) z przyczepy samochodowej, ciągnikowej jednoosiowej i wieloosiowej - 10,00zł,

7. Od sprzedaży na terenie placów w sąsiedztwie cmentarzy kolneńskich w okresie Wszystkich Świętych:

1) za każdy zaczęty 1 mb. linii dostępu do klienta zajętego pod stoisko o długości do 6 mb. - 5,00 zł,

2) za rozszerzenie stanowiska wymienionego w ust.1 pkt 1 o każdy zaczęty 1 mb. linii dostępu - 3,00 zł.

8. Od sprzedaży na terenie przewidzianym na prowadzenie zorganizowanych, za zgodą Miasta , kiermaszów i imprez handlowych:

1) za każdy zaczęty 1 mb. linii dostępu do klienta zajętego pod stoisko o długości do 6 mb. - 5,00 zł,

2) za rozszerzenie stanowiska wymienionego w ust.1 pkt 1 o każdy zaczęty 1 mb. linii dostępu - 3,00 zł.

§ 3. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 758,47 zł.

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 7. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest bilet dziennej opłaty targowej wydany przez inkasenta.

§ 8. Inkasentem ustala się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4A.

§ 9. Inkasent pobraną opłatę targową wpłaca na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kolno w terminie nie późniejszym niż 5 dni od jej pobrania.

§ 10. Ustala się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 5% od zainkasowanej kwoty.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

§ 12. Tracą moc uchwały Nr XXI/112/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek opłaty targowej, zasad jej poboru oraz określenia inkasenta i wysokości wynagradzania za inkaso ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 r. nr 192, poz. 2602), uchwała Nr XXIII/133/05 Rady Miasta Kolno z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej, zasad jej poboru oraz określenia inkasenta i wysokości wynagradzania za inkaso (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. nr 71, poz. 926 ),

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego , nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe