Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy Narewka

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r, poz.1515), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:

1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,73 zł,

2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,65 zł,

3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -10,68 zł,

4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,15 zł, z wyjątkiem:

- od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych lub ich części, wyłączonych spod przejęcia w trakcie przekazywania gospodarstw rolnych na Skarb Państwa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r.,poz. 704 z późn. zm.) - 0,80 zł,

5) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części wybudowanych na gruntach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele rekreacyjne i letniskowe - 7,68 zł,

6) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

7) od budowli - 2 % ich wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

8) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł,

9) od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

10) od 1 m2 gruntów pozostałych,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł,

11) od 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 październia 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym objemującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/285/14 Rady Gminy Narewka z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r., poz. 3179).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Podlaskiego z mocą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Marcin Niedźwiedź

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe