Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/66/15 Rady Gminy Narewka

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Łuka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. Drodze położonej w miejscowości Nowa Łuka, obręb Łuka, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 601/1, nadaje sie nazwę ul. Jaworowa.

§ 2. Położenie ulicy przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Marcin Niedźwiedź


Załącznik do Uchwały Nr X/66/15
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 listopada 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe