Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/68/15 Rady Gminy Narewka

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2015 -2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2015 - 2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Marcin Niedźwiedź


Załącznik do Uchwały Nr X/68/15
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 listopada 2015 r.

Program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2015 - 2020

I. Podstawa prawna programu.

1. Program pomoc w zakresie dożywiania jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)

2. Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Narewka w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821).

3. Program będzie realizowany w latach 2015-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Narewka.

II. Cel programu.

1. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji .

2. Cel programu przyczyni się do osiągnięcia istotnych rezultatów, między innymi:

1) poprawy jakości i stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

2) poprawy warunków do rozwoju dzieci i młodzieży,

3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

III. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu.

1. W roku 2013- 141 osób a w 2014 - 119 osób objęto wsparciem w ramach realizowanego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W 2013 roku 24 dzieci otrzymało pomoc w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

2. Ubóstwo rodzin, niezaradność oraz inne dysfunkcje ograniczające dzieciom i młodzieży możliwość prawidłowego rozwoju a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin.

3. Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

IV. Podmioty realizujące program.

1. Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Narewka. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce.

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu.

W ramach programu udziela się wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym,

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

4. Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

5. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób , nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

V. Finansowanie programu.

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

VI. Monitoring programu.

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. ( M.P. z 2013 r. , poz. 1024).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe