| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/57/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015r Dz.U. poz. 1515), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z póżn. zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze Gminy Stawiski.

§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:

1. Przy wystawieniu do sprzedaży z samochodu osobowego, innych samochodów, przyczep, naczep, straganu, stołu - 15zł;

2. Przy wystawieniu do sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza i ziemi - 5zł;

3. Od sprzedaży wyrobów jubilerskich - 10zł.

§ 3. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest bilet opłaty targowej wydany przez inkasenta.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Opłatę targową pobiera inkasent.

2. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso w wysokości 20% pobranej i wpłaconej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Stawiskach kwoty opłaty targowej.

3. Wpłaty będą dokonywane w każdy piątek danego tygodnia za okres minionego tygodnia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XV/56/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 23.08.2007r w sprawie stawek opłaty targowej i zasad jej poboru.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Zalewski


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/57/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 listopada 2015r.
w sprawie opłaty targowej.

Od 1 stycznia 2016 r. pobieranie przez gminy opłaty targowej będzie miało charakter fakultatywny. Zmiana przepisów została wprowadzona ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Pobór tej opłaty wymaga podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie jej wprowadzenia. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca do tego wyznaczone, w których jest prowadzona sprzedaż. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Zalewski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »