| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Puńsk

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art.6 j ust. 2, ust. 3b, ust. 3c i art. 6k ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz.1593, 2015 r. poz. 87, poz 122, poz. 1045, poz.1269, poz. 1688, poz. 1793) - Rada Gminy Puńsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Puńsk od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) na nieruchomości zamieszkałej do 6 osób - 8,50 zł miesięcznie za osobę,

2) od 7 osoby i następnych na nieruchomości zamieszkałej - 5,00 zł miesięcznie za osobę.

3. Ustala się wyższą stawkę za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, o której mowa w ust. 1, w wysokości:

1) na nieruchomości zamieszkałej do 6 osób - 15,00 zł miesięcznie za osobę,

2) od 7 osoby i następnych na nieruchomości zamieszkałej - 7,00 zł miesięcznie za osobę .

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w wysokości :

1) o pojemności 60 L - w wysokości 5,00 zł

2) o pojemności 120 L.- w wysokości 10,00 zł

3) o pojemności 240 L- w wysokości 21,00 zł

4) o pojemności 1100 L- w wysokości 77,00 zł

5) o pojemności 2500 L- w wysokości 153,00 zł

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 L - w wysokości 12,00 zł

2) o pojemności 120 L - w wysokości 24,00 zł

3) o pojemności 240 L - w wysokości 48,00 zł

4) o pojemności 1100 L - w wysokości 180,00 zł

5) o pojemności 2500 L - w wysokości 360,00 zł

§ 3. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 1 ust. 2 lub ust. 3.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych o określonej pojemności ustalonej zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puńsk określonym odrębną uchwałą oraz stawek określonych w § 2 ust. 2.

4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie sumę iloczynów ilości pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych oraz surowcowych o określonej pojemności ustalonej zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puńsk określonym odrębną uchwałą oraz odpowiednio stawek określonych w § 2 ust. 1.

5. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stanowi sumę opłat obliczonych w § 1 ust. 2 i § 2 ust.1

6. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbieranymi w sposób selektywny, stanowi sumę opłat obliczonych w ust. § 1 ust. 3 i § 2 ust. 2

7. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność przyjęta będzie na podstawie deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

6. Wzór deklaracji, o których mowa w § 3 ust. 2 i ust. 7 określa odrębna uchwała.

§ 4. 1 Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 100,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

2. Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 150,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puńsk.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XXX/203/2014 z dnia 25 maja 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Helena Wojlanis

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Artowicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »