| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/66/2015 Rady Gminy Puńsk

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 6 n ust. 1 art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 1399 i poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122, 1045, poz. 1269 poz. 1688, poz. 1793) - Rada Gminy Puńsk uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Puńsk, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1, przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, a także właścicieli nieruchomości częściowo zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowych, położonych na terenie Gminy Puńsk

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. 1 Dopuszcza się składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Sposób przysyłania: dokumenty w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Puńsk udostępnionej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej Epuap.

3. Rodzaj podpisu elektronicznego: dokument musi być opatrzony ważnym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, będącym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzającego tożsamość obywatela w systemie Epuap.

4. Akceptowane formaty: DOC, RTF, ODT, XLS, TIF, BMP,JPG, PDF.

5. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji; jak w załączniku do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puńsk.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXX/205/2014 Rady Gminy Puńsk z dnia 28 maja 2014 r. r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2014r. Poz. 2155).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej jednak niż od dnia i z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy:

H. Wojlanis


Załącznik do Uchwały Nr X/66/2015
Rady Gminy Puńsk
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Barbara Głowacka

Prawnik, konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »