Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/140/2015 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) i art. 17 ust. 1a, art. 19 pkt 1 lit. d), art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Supraślu:

1) wprowadza opłatę od posiadania psów,

2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów,

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów,

4) zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie gminy Supraśl wprowadza się opłatę od posiadania psów.

§ 3. Na terenie gminy, o której mowa w § 2 ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 31,00 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5. 1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Supraślu. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są:

a) Inspektorzy ds. wymiaru podatków i opłat Urzędu Miejskiego w Supraślu,

b) Inspektorzy ds. księgowości podatkowej Urzędu Miejskiego w Supraślu,

c) Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu,

d) we wsiach - sołtysi.

§ 6. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek Urzędu Miejskiego w Supraślu do 5 dnia miesiąca następnego.

§ 7. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokosci 30% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie na konto bankowe Urzędu.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XLII/432/10 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 18 października 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady


mgr Monika Suszczyńska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe